Вчена рада факультету / Faculty scientific council

   персональний склад членів та керівників Вченої ради медичного факультету №3:

(обраний на конференції трудового колективу факультету 26.09.2016,

затверджений Наказом ректора університету №363-адм від 29.09.2016)

 
-         Савка Іван Григорович – доктор медичних наук, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства, декан медичного факультету №3 - Голова Вченої ради медичного факультету №3.
 
-         Гарас Микола Нестерович  – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, заступник декана медичного факультету №3 - заступник голови Вченої ради медичного факультету №3.
 
-         Білоус Тетяна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – секретар Вченої ради медичного факультету №3.
 

-        
Бачинський Віктор Теодосович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства.
 
-         Богуцька Наталія Казимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 

-         Ванчуляк Олег Ярославович – кандидат медичних наук, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства.
 
-         Войткевич Ніна Іванівна – ст. викладач кафедри іноземних мов.

-        Гарвасюк Олександра Василывна - головний куратор факультету, асистент кафедри патологічної анатомії.
 
-         Грицюк Мар'яна Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.
 
-         Доголіч Олександра Ігорівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, заступник декана медичного факультету №3.
 
-         Зайцев Валерій Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри урології та нейрохірургії.
 
-         Ілюк Ірина Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології та нейрохірургії.
 
-         Колоскова Олена Констянтинівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 
-         Кнут Руслан Петрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії.
  
-         Марусик Уляна Іванівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 

-         Навчук Ігор Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.
 
-         Паляниця Андрій Семенович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії.
 
-         Петришен Олександр Іванович – кандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, заступник декана медичного факультету №3.
 
-         Польовий Віктор Павлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії.
 
-         Рак Олександр Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.

-     
Ротар Олександр Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії.
  
-         Семисюк Альбіна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.
 
-         Сидорчук Руслан Ігорович – доктор медичних наук, професор кафедри загальної хірургії.
 
-         Синиця Валентина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.


-       
Федорук Олександр Степанович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії;

-      
Чебан Василь Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини;

-       Чорненька Жанетта Анатоліївна – асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.

-
      Шутка Володимир Ярославович – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології та нейрохірургії;
 
 -         Ясинська Ельвіра Цезарівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.
 
-        Аюш Абхінав – студент 5 курсу 45 групи медичного факультету №3.
 
-        Оклоо Джеремія Комі Мавуена – студент 5 курсу 42 групи медичного факультету №3.

-      Луксмі Чанд – студент 5 курсу 46 групи медичного факультету №3.

-    
Мастер Відхі Рапулкумар
- студентка 6 курсу 42 групи медичного факультету №3.

MEMBERS
OF THE FACULTY SCIENTIFIC CONCIL 
-        Savka Ivan Grygorovych – Doctor of Medical Science, Associate Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law, Dean of the Medical Faculty No 3, Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;
 
-      Garas Mykola Nesterovych  -  Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases, Deputy Dean of the Medical Faculty No3, Deputy Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;
 
-         Bilous Tetiana Mykhaylivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases, Secretary of the Scientific Council of the Medical faculty No3;
 
-         Bachynsky Viktor Theodosovych, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of Forensic Medicine and Medical Law.
 
-         Bogutska Nataliya Razymyrivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.
 

 
-         Vanchuliak Oleg Yaroslavovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law.
 
-         Voytkevych Nina Ivanivna, senior teacher of the Department of Foreign Languages, senior tutor on the work with foreign students.

    Garvasiuk Olexandra Vasilivna - Head Tutor of the faculty, asistant of the Departament of Pathological anatomy.

-         Grytsiuk Maryana Ivanivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor, Chief of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.
 
-         Doholich Olexandra Igorivna, Candidate of Medical Science, Assistant of the Department of Propedeutic Internal Diseases, Deputy Dean of the Medical Faculty No3.
 
-         Zajzev Valerij Ivanovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.
 
-         Iljuk Iryna Ivanivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.
 
-         Koloskova Olena Kostiantynivna, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.
 
-        
Knut Ruslan Petrovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of
of General Surgery.
 
-         Marusyk Uliana Ivanivna, Candidate of Medical Science, Assistant of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.
 
 -         Navchuk Igor Vasyliovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.
 
-
         Palianytsia Andriy Semenovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of General Surgery.
 
-         Petryshen Olexandr Ivanovych, Assistant of the Department of Histology, Citology and Embriology, Deputy Dean of the Medical Faculty No3.
 
-        
Poliovyi Viktor Pavlovych, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of General Surgery.
 
-         Rak Olexandr Mykhaylovych, Candidate of Philological Science, Associate Professor, Chief of the Department of Foreign Languages.
-        
Rotar Olexandr Vasylovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of General Surgery.

 -         Semysiuk Albina Mykhaylivna, Candidate of Philological Science, Associate Professor of the Department of Foreign Languages.
 
-         Sydorchuk Ruslan Igorovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of General Surgery.
 
-         Synytsia Valentyna Grygorivna, Candidate of Philological Science, Associate Professor of the Department of Foreign Languages.

Fedoruk Olexandr Stepanovych, Doctor of Medical Science, Professor, Cgief of the Department of Urology and Neurosurgery.

-  
Сheban Vasyl Ivanovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.

Chornenka Zhanetta Anatoliyivna, Assistant of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.

-  
Shutka Volodymyr Yaroslavovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.

-         Yasynska Elvira Tsezarivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.
 
-       Aush Abchinav, a fifth-year student, group 45 of the Medical Faculty No3.
 
-        Ocloo Jaremia Komi Mavuena – a fifth-year student group 42, the Medical Faculty No3.

-     Luxmi Chand - – a fifth-year student group 46, the Medical Faculty No3.

-  
Master Vidhi Rapulkumar– a six-year student group 42, the Medical Faculty No3.