Вчена рада факультету / Faculty scientific council

   персональний склад членів та керівників Вченої ради медичного факультету №3:

(обраний на конференції трудового колективу факультету 30.09.2021,

затверджений Наказом в.о. ректора університету №397-адм та 398-Адм від 30.09.2021)

 
-         Савка Іван Григорович – доктор медичних наук, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства, декан медичного факультету №3 - Голова Вченої ради медичного факультету №3.
 
-         Гарас Микола Нестерович  – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, заступник декана медичного факультету №3 - заступник голови Вченої ради медичного факультету №3.

-     Петришен Олександр Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, заступник заступник голови Вченої ради медичного факультету №3.

-    Доголіч Олександра Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, заступник голови Вченої ради медичного факультету №3.
 
-      Шахова Ольга Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – секретар Вченої ради медичного факультету №3.
 
-     Залявська Олена Василівна - головний куратор факультету, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

-        
Бачинський Віктор Теодосович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства.

-       Бідучак Анжела Степанівна -  кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.

-    Білик Галина Анатоліївна - кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 
-      Богуцька Наталія Казимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

-         Ванчуляк Олег Ярославович – доктор медичних наук, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства.
 
-         Войткевич Ніна Іванівна – ст. викладач кафедри іноземних мов.
 
-         Грицюк Мар'яна Іванівна – доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.     
 
-      Зайцев Валерій Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри урології та нейрохірургії.
 
-         Ілюк Ірина Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології та нейрохірургії.
 
-         Колоскова Олена Костянтинівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

-       Коротун Олена Павлівна - кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 
-         Кнут Руслан Петрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії.


  -         Марусик Уляна Іванівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.
 

-         Навчук Ігор Васильович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри організації охорони здоров'я т асоціальної медицини.

-         Наместюк  Світлана Валеріївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.
 
-         Паляниця Андрій Семенович – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії.
 
 
-         Польовий Віктор Павлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії.
 
-         Рак Олександр Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.


-     
Ротар Олександр Васильович – доктор медичних наук, професор кафедри загальної хірургії.


-         Сидорчук Руслан Ігорович – доктор медичних наук, професор кафедри загальної хірургії.
 
-         Синиця Валентина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

-      Стегніцька Любов Василівна - ст. викладач кафедри іноземних мов


-       
Федорук Олександр Степанович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії;

-      
Чебан Василь Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини;

-
      Шутка Володимир Ярославович – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології та нейрохірургії;
 
 -         Ясинська Ельвіра Цезарівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я.
 
-        Равал Рахул  – студент 5 курсу 55 групи медичного факультету №3.

-     Аг
'єманг Квак'є Нана- студент 5 курсу 46 групи медичного факультету №3.

-   Дабас Вібху - студент 3 курсу 50 групи медичного факультету №3.

-   Шарма Діша - студентка 2 курсу 45 групи медичного факультету №3.

MEMBERS
OF THE FACULTY SCIENTIFIC CONCIL 
-        Savka Ivan Grygorovych – Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law, Dean of the Medical Faculty No 3, Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;
 
-       Garas Mykola Nesterovych  -  Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases, Deputy Dean of the Medical Faculty No3, Deputy Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;

-      Petryshen Olexandr Ivanovych,  Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Histology, Citology and Embriology, Deputy Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;
 
-   Doholich Olexandra Igorivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Propedeutic Internal Diseases, Deputy Head of the Scientific Council of the Medical faculty No3;

-   Shahova Olga Olexandrivna, Candidate of Medical Science, Assistant of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases, Secretary of the Scientific Council of the Medical faculty No3;

- Zaliavska Olena Vasylivna, Head Tutor of the faculty, Associate Professor of the Department of the  Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Deseases.
 
-         Bachynsky Viktor Teodosovych, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of Forensic Medicine and Medical Law.

-   Biduchak Anghela Stepanivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.

-    Bilyk Halina Anatoliivna - Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.
 
-     Bogutska Nataliya Razymyrivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases. 
 
-      Vanchuliak Oleg Yaroslavovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law.
 
-         Voytkevych Nina Ivanivna, senior teacher of the Department of Foreign Languages.

-         Grytsiuk Maryana Ivanivna, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.
 
-         Zajzev Valerij Ivanovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.
 -         Iljuk Iryna Ivanivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.
-         Koloskova Olena Kostiantynivna, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.

-   Korotun Olena Pavlivna - Candidate of Medical Science, Assistant of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.
 
-        
Knut Ruslan Petrovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of
of General Surgery.
 
-         Marusyk Uliana Ivanivna, Candidate of Medical Science, Assistant of the Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases.


  -         Navchuk Igor Vasyliovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor, Chiev of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.

-   Namestiuk Svitlana Valeriivna -  Candidate of Philological Science, Associate Professor of the Department of Foreign Languages. 
 
-
         Palianytsia Andriy Semenovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of General Surgery.
   
 
-        
Poliovyi Viktor Pavlovych, Doctor of Medical Science, Professor, Chief of the Department of General Surgery.
 
-         Rak Olexandr Mykhaylovych, Candidate of Philological Science, Associate Professor, Chief of the Department of Foreign Languages.

-        
Rotar Olexandr Vasylovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of General Surgery.
 
-         Sydorchuk Ruslan Igorovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of General Surgery.
 -         Synytsia Valentyna Grygorivna, Candidate of Philological Science, Associate Professor of the Department of Foreign Languages.

-   Stegnitcka Lubov Vasylivna - senior teacher of the Department of Foreign Languages.

Fedoruk Olexandr Stepanovych, Doctor of Medical Science, Professor, Cgief of the Department of Urology and Neurosurgery.

-  
Сheban Vasyl Ivanovych, Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.

-  
Shutka Volodymyr Yaroslavovych, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Urology and Neurosurgery.

-         Yasynska Elvira Tsezarivna, Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Social Medicine and Public Health Organization.
 
-      Raval Rahul , a fifth-year student, group 55 of the Medical Faculty No3.

-   Ag
'emang Kvak'e Nana – a fifth-year student group 46, the Medical Faculty No3.

-  Dabas Vibhu - a third-year student group 50, Student's Dean of the Medical Faculty No3.

-  Sharma Disha - a second-year student group 45, Student's Dean of the Medical Faculty No3.