Інформаційний пакет факультету / General information of the faculty

3. МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №3

(напрямок 222 «Медицина», ОКР Магістр)

А. Загальний опис факультету

1. Координатор вiд медичного факультету №3 - декан факультету, професор Савка Іван Григорович

Театральна площа, 2

м. Чернівці, 58002

тел.+38(0372) 55-82-96

З координатором особисто можна зв'язатися щоденно (окрiм суботи та недiлi) з 900 до 1300, 1600 до 1800 (за Київським часом).

У разi вiдсутностi координатора його заступає

доцент Гарас Микола Нестерович – заступник декана

доцент Петришен Олександр Іванович - заступник декана

Театральна площа, 2

м. Чернівці

тел.+38(0372) 55-82-96

Час роботи: понедiлок-четверг, 1600-1800

Адреса електронної скриньки: mf3@bsmu.edu.ua

2. Стислий опис структури й організації факультету

Спецiальнiсть (напрямок) та квалiфiкацiя:

222 “Медицина”, ОКР Магістр

Форми i термiн навчання: денна (очна) форма навчання на контрактній основі, 6 років.

Оплата за навчання (контрактна форма): для іноземних громадян за 1 рік - 3900,00 $ з англійською мовою навчання та 3300,00 $ з українською мовою навчання.

Кiлькiсть іноземних студентiв: 1390 (станом на 01 листопада 2021р.).

Декан факультету: професор Савка Іван Григорович

Заступники декана:

доцент Петришен Олександр Іванович - заступник декана (по роботі зі студентами 1-4 курсів).

         
            доцент Гарас Микола Нестерович – заступник декана (по роботі зі студентами 5-6- курсів).

Телефон деканату:+38 0372-52-82-96

Професорсько-викладацький склад медичного факультету:

На 50 кафедрах університету працює 665 науково-педагогічні співробітники, в тому числi 111 докторів наук, 83 професори,  414 кандидатів наук, 263 доценти.

Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять.

Бiльшiсть кафедр університету готують та видали англомовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп᾿ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Кафедри оснащенi сучасною комп᾿ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. У клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню областi.

Навчальнi групи формуються з 10-12 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 12 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi - бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Для іноземних студентів медичного факультету №3 створенi всi необхiднi умови для навчання i проживання. Викладання здiйснюється українською та англiйською мовами. Функцiонують англомовна медична бiблiотека, пiдготовчi курси з української мови.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету: хроноритмічна організація функцій нирок та морфофункціональні зміни деяких ендокринних органів за умов стресу і впливу солей важких металів; закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії, етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика різних форм гострого перитоніту; підвищення ефективності лікування бронхіальної астми в дітей; клінічно-патогенетичні, нейрогуморальні, функціональні особливості формування гострих і хронічних форм кардіальної патології; розроблення та впровадження металополімерного остеосинтезу переломів трубчастих кісток, застосування лазерної поляриметрії з діагностичною метою у різних галузях медицини.

3. Умови навчання на факультеті.

 На кафедрах факультету навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання, відповідає сучасному рівню щодо організації навчального процесу.

Навчальні аудиторії кафедр та лабораторії оснащенні апаратами для ультразвукової діагностики, ендоскопії, тренажерами, муляжами, манекенами тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів із досягненнями та можливостями сучасної медичної діагностики, але й відпрацьовувати практичні навички з догляду та надання невідкладної допомоги хворим.

У 17 комп’ютерних класах студенти мають змогу покращити та проконтролювати свій рівень знань за сучасними тестовими технологіями.

Бібліотека університету налічує біля 400 000 тисяч примірників навчальної, навчально-медичної, наукової та художньо-публіцистичної літератури, а разом з науковими журналами – більше 1 мільйона примірників. У бібліотеці університету створений електронний каталог з використанням програми «Liber Media».

В університеті створена інформативно-пошукова система, до якої входять «Інтернет» та електронна пошта. Все це дає можливість отримувати сучасну навчальну та наукову інформацію, готувати літературні огляди, використовувати їх в навчальному процесі і науковій діяльності. Університет стежить за новими тенденціями у розвитку комп’ютерних технологій та оновлює програмне забезпечення для обчислювальної техніки. Наявність комп’ютерів на кафедрах дає змогу студентам користуватись електронними технологіями отримання інформації, зокрема, в мережі Інтернет, отримувати та відправляти електронну пошту.

4.Оцiнювання успiшностi навчання студентiв за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу

Оцінювання - це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, аналіз та статистичну достовірність оцінок. Тому, при оцінюванні надається перевага стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. За змістом оцінюється рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

Оцінювання включає:

-                     щоденний контроль знань;

-                     підсумковий семестровий  контроль знань.

Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності студента та кількості балів за підсумковий  модульний контроль.

Оцінка за поточну навчальну діяльність визначається як сума усіх поточних оцінок.

Оцінка за модуль виставляється під час проведення модульного контролю.

Обов'язкові умови допуску до підсумкового модульного контролю:

-                     поточна успішність за модуль не менше 70 балів;

-                     відсутність академічної заборгованості.

Кафедри в день закінчення семестру  подають у деканат списки студентів (за встановленою формою) із результатами поточної успішності за кожен окремий модуль у вигляді відомостей за підписом викладача навпроти прізвища кожного студента (за правильний підрахунок кількості балів відповідальність несе викладач, який підписує відомість та завідувач кафедри). У відомості обов'язково вказують недопущених студентів і тих, які не набрали мінімальної кількості балів за модуль.

Оцінки, внесені у відомості, завіряються підписами викладачів із відповідних предметів, які ведуть заняття. Кінцева оцінка за модуль дисципліни виставляється згідно розробленої шкали. Аналогічно вносять отриману оцінку за дисципліну (або модуль) в індивідуальний навчальний план студента та залікову книжку (із завершених дисциплін).

При одержанні на підсумковому модульному контролі незадовільної оцінки за модуль цей модуль не зараховується і студент зобов’язаний перескласти підсумковий модульний контроль. Перескладати модулі при незадовільній оцінці дозволяється лише два рази з дозволу декана факультету до початку нового семестру.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент отримав  не менше  120 балів за шкалою.

Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна і лише тим студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Результати тестування враховуються при висталення оцінки за модуль і предмет.

Кінцева оцінка за модуль включає 60% рейтингової оцінки за поточну успішність та 40% оцінки за модульний контроль.

Рейтингова оцінка поточної успішності визначається як сума усіх поточних балів у модулі.

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах є середня із балів, отриманих за всі модулі.

5. Шкала виставлення оцінок

Оцінювання якості засвоєння студентом навчальних дисциплін здійснюється на основі кредитно-модульної системи. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за багатобальною (200 балів) шкалою. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована дисципліна і виражається за багатобальною шкалою (200 балів). Бали з навчальної дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну (національну) чотирибальну шкалу – «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно» за абсолютними критеріями, наведеними в таблиці. Оцінка на підсумковому контролі з дисципліни у формі заліку визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності за багатобальною шкалою (200 балів) і виставляється за традиційною (національною) двобальною шкалою: «зараховано», «не зараховано».

Оцінка за національною шкалою / National grade

Бали з дисципліни / Marks

Відмінно / Excellent

180 – 200

Добре / Good

150 – 179

Задовільно / Satisfactory

120 – 149

Незадовільно / Fail

0 – 119

 Шкала ECTS відображає відносну успішність студента у складі факультету/курсу: A – 10% найбільш успішний студент; B – наступні 25%; C – наступні 30%; D – наступні 25%; E – наступні 10%.

Для тих студентів, які бажають покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю комісійно. Методика проведення підсумкового контролю визначається закладом освіти і відображається у робочій навчальній програмі з дисципліни.

 

Опис навчальних дисциплін

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)

1,2,3,4-й рік навчання, 25 кредити ECTS, 750 навчальних годин: 245 годин – аудиторні та 505 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Ділова українська мова, як складник української лексики та фразеології, її значення в житті людини і суспільства. Походження та розвиток української мови. Мова і професія.

Історія розвитку української медичної термінології. Українська лексикографія. Робочі словники медика. Мовний етикет лікаря як складник ділового мовлення. Практичні навички ведення фахового діалогу лікаря та хворого. Практична робота з текстом. Реферування. Різновиди ділових документів. Лексичні та синтаксичні особливості ділових паперів медика.

Контрольні заходи – поточний та підсум­ковий модульний контроль.

ФІЛОСОФІЯ

1-й рік навчання, 1-2-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальні підвалини об'єктивного світу і людської діяльності, взаємовідносини між ними в історичному, пізнавальному та методологічному аспектах. Розглядають історію філософії як накопичення людської мудрості, буття та свідомість людини, а також специфіку її діяльності, загальні закономірності людського пізнання та методологічні висновки з нього; філософські проблеми людської цивілізації, людського суспільства як специфічної надсистеми. Формують у студентів науковий світогляд, вміння практично використовувати світовий пізнавальний досвід, зокрема медичне пізнання.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Історія України та Української культури

1-й рік навчання, 1-й семестр, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 30 годин – аудиторні та 60 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Кафедра суспільних наук та українознавства - Героїв Майдану, 3, тел. 050-53-00-967.

Завідувач кафедри – професор Мойсей Антоній Аркадійович

Природничо-наукові дисципліни

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

1-й рік навчання, 1-й семестр, 3 кредити ECTS. 90 навчальних годин:
20 - аудиторні та 70 - самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Дисципліна вивчає розвиток медичних знань в історичній послідовності - з часу зародження їх у первісному суспільстві, у Стародавньому Світі, в епоху Середньовіччя, у Західній Європі в період пізнього Середньовіччя, у Київській Русі, за часів Козаччини, у XVIII ст., в період Нового часу, у тому числі медицину України в складі Російської імперії, на західноукраїнських землях, медицину та охорону здоров'я у XX ст., а також на сучасному етапі.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я - Федьковича, 16, тел. 050-27-08-386.

Завідувач кафедри – доцент Навчук Ігор Васильович

ЛАТИНСЬКА МОВА І МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

1-й рік навчання, 1-2-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 70 годин – аудитортні та 20 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Вивчення граматичної та лексичної основи латинської мови для осмисленого освоєння анатомічної, клінічної, фармацевтичної номенклатури. Формування навичок виписування рецептів, читання і переклад адаптованих текстів медичного, переважно анатомічного, змісту. Вивчення латино-давньогрецької еквівалентної лексики, фрагментів давньогрецької міфології, в яких наявні імена героїв, що залишили слід у медичній термінології – Атлант, Ахілл тощо.

Контрольні заходи  поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра іноземних мов, Театральна площа, 2, тел. 52-52-70.

Завідувач кафедри – доцент Рак Олександр Михайлович.

МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

1-й рік навчання, 1-й семестр, 4,0 кредиту ECTS, 120 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 40 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Математичне оброблення медико-біологічної інформації, основи інформатики та обчислювальної техніки. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки, фізичні основи електрокардіографії та реографії; відомості про магнітні властивості та електромагнітні хвилі в біооб'єктах, електронну медичну апаратуру, взаємодію зовнішніх полів з біооб'єктами, елементи молекулярної біофізики та біофізики мембранних процесів у клітинах. Оптичні методи дослідження медико-біологічних систем. Елементи квантової біофізики. Іонізувальне випромінювання та його дія на медико-біологічні об'єкти.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

2-й рік навчання, 3-й семестр, 3,5 кредиту ECTS, 105 навчальних годин: 50 годин – аудиторні та 55 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основні положення медичної інформатики. Основні принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач. Проблеми й аспекти інформатизації медичної діяльності. Визначення експертної системи. База знань як основа експертної системи. Стандартні методи представлення знань. Механізми логічного висновку. Напрямки застосування експертних систем у медицині. Загальні відомості про комп'ютерні мережі. Мережа Internet: можливості, основні служби, пошук інформації, тематичний пошук. Апаратні складники персонального комп'ютера. Основи роботи в операційних системах. Оболонки операційних систем. Приклади експертних систем. Інтерфейс відкритої експертної системи EXPERT. Виконання розрахунково-графічної роботи: побудова демонстраційного прототипу експертної системи.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики – вул. Кобилянської, 42, тел. 52-45-44.

Завідувач кафедри – професор Федів Володимир Іванович.

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

1-й рік навчання, 5,5 кредиту ECTS, 165 навчальних годин: 90 годин – аудиторні та 75 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальна характеристика життя, клітина як основна структурно-функціональна одиниця живого, носії спадковості – нуклеїнові кислоти. Розмноження клітин, розмноження та онтогенез людини, закономірності гісто- і органогенезу, його вікова періодизація. Генетика та її значення для медицини. Спадковість, мінливість. Каріотип людини. Хромосомне визначення статі. Спадкові хвороби. Генетика популяцій. Чинники навколишнього середовища, їхній вплив на людину.

Медична паразитологія. Антропонози і зоонози. Трансмісивні та природно-осередкові захворювання. Біологічне і механічне перенесення збудників. Членистоногі – переносники і збудники хвороб людини. Отруйні для людини організми.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра медичної біології та генетики – вул. Федьковича, 15, тел. 3-30-21.

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Булик Роман Євгенович.

ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ

1-й та 2-й роки навчання, 2-3-й семестри, 11,5 кредиту ECTS, 345 навчальних годин: 160 годин – аудиторні та 185 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності мікроскопічної будови організму людини і тварини в нормі, принципи організації тканин організму, мікроскопічна та субмікроскопічна будова органів і систем організму; ультраструктурна будова клітин, у тому числі і спеціалізованих клітин у різних тканинах і органах; питання прогенезу (розвитку і дозрівання статевих клітин), критичного періоду розвитку зародка, структурні, метаболічні та функціональні особливості плаценти й плацентарного бар'єру, причини виникнення аномалій розвитку, шляхи і методи впливу на ембріональний розвиток.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра гістології, цитології та ембріології – вул. Кобилянської, 42,
тел. 52-53-42.

Завідувач кафедри – професор Цигикало Олександр Віталійович.

 

МЕДИЧНА ХІМІЯ

1-й рік навчання, 1-й семестр, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 70 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

У студентів формують цілісний фізико-хімічний підхід до вивчення процесів, які відбуваються в людському організмі, теоретичну базу для розуміння молекулярних механізмів процесів життєдіяльності, дії на організм лікарських препаратів і токсичних речовин довкілля. Основні типи хімічної рівноваги (кислотно-основна, окисно-відновна та рівновага за участю комплексних сполук), питання фізичної хімії поверхневих явищ, колоїдної хімії, фізичної хімії розчинів молекулярних сполук, хімічної кінетики, біокаталізу, біоенергетики тощо.

Будова та реакційна здатність органічних речовин, які входять до складу живих організмів. Методи дослідження в біоорганічній хімії. Теоретичні основи будови біоорганічних сполук, відомості про природу хімічного зв'язку, взаємного впливу атомів у біоорганічних сполуках, типи реакцій біоорганічних сполук.

Будова і властивості окремих класів біоорганічних сполук, лікарських засобів, природних сполук.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії – вул. Богомольця, 2, тел. 52-57-29.

Завідувач кафедри доктор хімічних наук, Братенко Михайло Калінінович.

БІООРГАНІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ, КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

1-й та 2-й роки навчання, 1-3-й семестри, 9,5 кредитів ECTS, 285 навчальних годин: 170 годин – аудиторні та 115 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Біоорганічна хімія розглядає теоретичні основи будови біоорганічних сполук, природу їх хімічного зв'язку і типи реакцій. Студенти вивчають будову і властивості окремих класів біоорганічних сполук – амінів, кетонів, карбонових кислот, складних ефірів, гетерофункціональних біоорганічних і гетероциклічних сполук та їх похідних, а також природні сполуки – вуглеводи, ліпіди, амінокислоти, білки, нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти, вітаміни, гормони, антибіотики, пестициди.

Біологічна хімія вивчає молекулярні компоненти клітини, біомолекули та субклітинні структури, біомембрани, ферменти, біоенергетику, загальні шляхи метаболізму, молекулярні механізми спадковості, гормональну регуляцію метаболізму і біологічних функцій клітин, біохімію фізіологічних реакцій та спеціалізованих тканин.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1” з біологічної хімії.

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії, клінічної біохімії – вул. Богомольця, 2, тел. 52-57-29.

Завідувач кафедри – доцент Григорєва Надія Пилипівна.

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

1-й та 2-й роки навчання, 1-3-й семестри, 14,5 кредиту ECTS, 435 навчальних годин: 260 годин – аудиторні та 175 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Форма і будова, походження і розвиток організму людини, системний підхід до вивчення органів і частин тіла з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей, у тому числі і залежно від функції та впливу навколишнього середовища. Остеологія, артрологія, міологія, спланхнологія (травна, дихальна, сечова і статева системи), ендокринні залози, органи кровотворення та імунної системи, ангіологія (серце, кровоносна і лімфатична системи), неврологія, естезіологія.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра  анатомії людини – вул. Ризька, 3, тел. 52-39-63.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, професор Кривецький Віктор Васильович.

ФІЗІОЛОГІЯ

2-й рік навчання, 3–4-й семестри, 10 кредитів ECTS, 300 навчальних годин: 180 годин – аудиторні та 120 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Функції організму здорової людини і систем організму, органів, клітин, механізми їх регуляції. Способи передачі інформації, роль центральної нервової системи, ендокринних залоз та їх гормонів у регуляції функцій, забезпеченні параметрів гомеостазу, пристосувальних реакціях організму при зміні внутрішнього чи зовнішнього середовищ. Фізіологія автономних систем організму – травлення, крові, кровообігу, дихання, енергетичного обміну, терморегуляції, виділення, сенсорних систем (аналізаторів). Фізіологічні основи поведінки, мотивації, емоції. Особливості вищої нервової діяльності людини. Вищі інтегративні функції – пам'ять, навчання, мова. Біологічні ритми, сон.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра фізіології – вул. Богомольця, 2, тел. 52-74-83.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, професор Ткачук Світала Сергіївна.

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

2-й та 3-й рік навчання, 3-6-й семестри, 8,5 кредитів ECTS, 255 навчальних годин: 150 годин – аудиторні та 105 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Морфологія, структура, фізіологія, культивування, генетика мікробів, їх еволюція та класифікація, дія на мікроби фізичних, хімічних і біологічних чинників, а також хіміотерапевтичних препаратів. Основи генетичної інженерії та біотехнології.

Загальна та інфекційна імунологія. Антигени мікробів та їх взаємодія з імунною системою. Специфічна профілактика інфекційних захворювань з використанням вакцин і сироваток. Особливості імунної відповіді в онтоге­незі людини.

Біологічні властивості збудників інфекційних захворювань: бактерій, рикетсій, хламідій, мікоплазм, вірусів, пріонів, найпростіших. Патогенез, лабораторна діагностика, специфічна профілактика і принципи етіотропної терапії окремих інфекційних захворювань людини.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра мікробіології та вірусології – вул. Богомольця, 2, тел. 3-52-59.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Дейнека Святослав Євгенович.

Професійно-зорієнтовані дисципліни

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

2-й рік навчання, 2 кредити ECTS, 60 навчальних годин: 30 годин – аудиторні і та 30 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Кафедра медицини катастроф та військової медицини - вул. О.Гузар, 2

Завідувач кафедри - к.м.н.., доцент Бірюк Ігор Григорович


ПАТОМОРФОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 110 годин – аудиторні і та 100 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Сутність, причини і механізми розвитку патологічних процесів. Ультраструктурна патологія клітини. Причинно-наслідкові співвідношення в розвитку патологічних процесів. Морфологічні прояви процесів адаптації та компенсації. Морфогенез пухлин, дисплазія та рак, значення пухлинної прогресії. Основи нозології та принципи діагностики захворювань систем і органів організму.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра патоморфології – вул. Головна, 137, тел. 51-47-57.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Давиденко Ігор Святославович.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 110 годин – аудиторні та 100 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальне вчення про хворобу, основні закономірності виникнення, розвитку і закінчення хвороби з визначенням провідних механізмів розвитку та окремих її проявів на різних рівнях організації живих об'єктів – від молекулярного до організму в цілому (патогенез). Закладання теоретичних основ для глибокого розуміння етіології, патогенезу, принципів запобігання хворобам та їх лікування. Типові патологічні процеси, шо лежать в основі багатьох захворювань – запалення, пухлини, гарячка, гіпоксія, типові порушення обміну речовин тощо. Вивчення загальних закономірностей розвитку патологічних процесів в окремих функціональних системах, а також етіології та патогенезу найпоширеніших нозологічних форм, які мають важливе значення для практичної медицини.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 1”.

Кафедра патологічної фізіології – вул. Богомольця, 2, тел. 52-74-83.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Роговий Юрій Євгенович.

ФАРМАКОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 100 годин – аудиторні та 110 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Лікарська рецептура. Загальна і спеціальна фармакологія. Основи фармакокінетики та фармакодинаміки, показання і протипоказання до застосування та побічні ефекти засобів, які впливають на функції систем організму. Отруєння лікарськими засобами. Антидотна терапія.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

1-й рік навчання, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Кафедра фармакології – вул. Богомольця, 2, тел. 3-52-62.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Заморський Ігор Іванович.

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

2,3-й рік навчання, 4–6-й семестри, 6,0 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 100 годин – аудиторні та 80 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Профілактика громадська та особиста, первинна, вторинна і третинна. Значення знання гігієни для формування професійної свідомості та практичної діяльності лікарів різних фахів. Методологія гігієни. Поняття про гігієнічний норматив, його різновиди, об'єкти, що підлягають нормуванню. Санітарія як галузь практичної діяльності в системі охорони здоров'я. Гігієна навколишнього середовища. Шум і вібрація як чинники проживання в сучасних умовах. Вплив чинників довкілля на здоров'я населення. Основи токсикометрії. Ведення запобіжного і поточного санітарного нагляду. Гігієнічні засади здорового способу життя та особиста гігієна. Особливості організації та гігієнічне забезпечення, розміщення, харчування, водопостачання та умови праці ліквідаторів і населення, яке постраждало в районах надзвичайних ситуацій. Питання протирадіаційного захисту осіб, які працюють з радіонуклідами та іншими джерелами іонізувального випромінювання. Радіаційна безпека населення в місцях його проживання.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

2-й рік навчання, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 30 годин – аудиторні і та 60 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Кафедра гігієни та екології – вул. Федьковича, 16

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Власик Леонід Іванович.

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (практика)

2-й рік навчання, 3-4-й семестр, 5 кредити ECTS, 150 навчальних годин: 30 годин – аудиторні та 120 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальний та спеціальний догляд за хворими, його теоретичне підґрунтя і практичні навички. Морально-етичні та естетичні вимоги до лікарської професії, основні принципи етики, естетики і деонтології.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА

3-й рік навчання, 5-6-й семестр, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 30 годин – аудиторні та 60 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Студенти набувають навичок надання медичної допомоги хворим в обсязі функціональних обов'язків медичної сестри.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти – вул. Руська, 87

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Плеш Ігор Антонович.

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 6,0 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 100 годин – аудиторні та 80 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Студенти засвоюють теоретичні знання та практичні навички послідовного клінічного обстеження хворого і розпізнавання найтиповіших проявів основних захворювань людини, набувають навичок з основних методів фізичного обстеження хворого та прийомів діагностування хвороб – розпитування, загального і спеціального огляду, пальпації, перкусії, аускультації. Під час засвоєння практичних навичок студент повинен оволодіти методами семіологічного оцінювання отриманих даних, логічними прийомами аналітичного підходу до визначення патологічних процесів при встановленні попереднього клінічного діагнозу.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб – вул. Головна, 100, тел. 3-13-61.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Ілащук Тетяна Олександрівна.

ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 5,0 кредиту ECTS, 150 навчальних годин: 100 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем організму дитини, методика обстеження дитини та семіотика захворювань. Вигодовування дітей першого року життя, у тому числі природне, змішане і штучне, особливості харчування дітей з груп ризику та в умовах екологічного забруднення. Конституція та її аномалії, шо зумовлюють полігенно-спадкову схильність до деяких захворювань (алергійний, сечовий, лімфатичний діатези), організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів, поліклініки, стаціонару, вакцино-профілактика та функції лікаря-педіатра.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб – вул. Буковинська, 4, тел. 53-05-27.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Нечитайло Юрій Миколайович.

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 6,0 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 100 годин – аудиторні та 80 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основи хірургії: асептика, кровотеча, переливання крові, різні види пошкоджень та їх ускладнення (непритомність, колапс, шок, термінальний стан, травматичний токсикоз). Принципи діагностики, лікування закритих пошкоджень м'яких тканин, переломів кісток, вивихів, ран, опіків, відморожень, електротравм; питання хірургічної інфекції та її діагностики, лікування (некроз, гангрена, виразка, нориця, стороннє тіло), загальні питання онкології, хірургічні паразитарні захворювання, вади розвитку, плас­тична, реконструктивна хірургія, трансплантологія. Сучасні засоби діагностики і лікування в хірургії. Загальні питання анестезіології, види знеболювання, показання та протипоказання, ускладнення, термінальні стани. Принципи лікування. Реанімація.

Студенти набувають навичок методики обстеження хірургічного хворого, догляду за хворим, десмургії.

Типові хірургічні операції, що їх виконують на різних ділянках тіла людини, первинні навички хірургічної техніки: розділення та з'єднання тканин, зупинка кровотечі, венепункція та венесекція, кишкові та судинні шви.

Будова, форма та взаємне розташування органів і тканин у різних ділянках тіла людини, проекція їх на покриви тіла, пошарова будова ділянок, кровопостачання, іннервація, венозний та лімфатичний відтік. Особливості топографічної анатомії у віковому і типовому аспектах, особливості будови окремих органів і ділянок в умовах найпоширеніших патологічних процесів і вад розвитку (клінічна анатомія).

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “хірургія”.

Кафедра загальної хірургії – вул. Фастівська, 2, тел. 6-18-10.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Польовий Віктор Павлович.

РАДІОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5–6-й семестри, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 40 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Фізичні та біологічні основи впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. Радіаційне ураження та його типи. Променева хвороба. Особливості діагностики і лікування хворих у разі потрапляння радіонуклідів в організм людини. Вплив малих доз опромінення. Національний реєстр осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи. Наслідки радіаційних аварій.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “терапія”.

Кафедра онкології та радіології – вул. Героїв Майдану, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, Бодяка Володимир Юрійович.

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

4, 5, 6-й роки навчання, 7–12-й семестри, 32,5 кредити ECTS, 975 навчальних годин: 662 годин – аудиторні та 313 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

4-й рік навчання – 8,0 кредитів ECTS, 240 навчальних годин: 190 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів.

5-й рік навчання – 10,0 кредитів ECTS, 300 навчальних годин: 200 годин – аудиторні та 100 годин – самостійна робота студентів.

6-й рік навчання – 14,5 кредитів ECTS, 435 навчальних годин: 272 годин – аудиторні та 163 годин – самостійна робота студентів.

У студентів формують клінічне мислення на основі вивчення найпоширеніших внутрішніх хвороб, їх етіології, патогенезу, клініки, диференціальної діагностики, класифікації, принципів лікування та профілактики в їх класичному перебігу. Закріплюють та удосконалюють навички обстеження хворого терапевтичного профілю, які студенти отримали під час навчання на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб та медико-біологічних дисциплін.

Основними методами навчання є самостійна робота студента біля ліжка хворого під постійним керівництвом викладача, робота в діагностичних кабінетах (функціональна діагностика, рентгенологічне дослідження, ультразвукова діагностика, клінічна, імунологічна та біохімічна лабораторії), палатах інтенсивного спостерігання та лікування з ретельним аналізом результатів клінічних і сучасних додаткових методів дослідження (інструментальних, лабораторних, біохімічних, ендоскопічних, функціональних, морфологічних) та у фізіотерапевтичному відділенні.

Варіанти перебігу, диференціальна діагностика та індивідуальне лікування при захворюваннях органів дихання, кровообігу, травлення, печінки та жовчних шляхів, нирок, системи крові, дифузних захворюваннях сполучної тканини, суглобів, алергозах. Невідкладна терапевтична допомога при загрозливих станах у клініці внутрішніх хвороб. Диференціальна діагностика та алгоритм діагностичного пошуку при основних синдромах у клініці внутрішніх хвороб.

На 6-му курсі – поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, невідкладної допомоги при захворюваннях органів дихання, кровообігу, травлення, печінки та жовчних шляхів, нирок, системи крові, системних захворюваннях сполучної тканини, суглобів, алергозах, невідкладної терапевтичної допомоги при загрозливих станах.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування основних ендокринних захворювань – цукрового діабету, дифузного токсичного зобу, гіпотирозу, тироїдитів, йододефіцитних захворювань. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, надниркових і статевих залоз. Ендокринні гіпертензії. Автоімунний поліендокринний синдром. Ендокринні захво­рювання у дітей та підлітків.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль з пульмонології, кардіології, гастроентерології, нефрології, гематології, ендокринології, ревматології.

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ

5-й рік навчання – 3,0 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 45 годин – аудиторні та 45 годин – самостійна робота студентів.

Кафедра внутрішньої медицини – вул. Головна, 137, тел. 3-32-62

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Федів Олександр Іванович.

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-21.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф.Хухліна Оксана Святославівна.

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології – вул. Федьковича, 48, 54, тел. 3-10-81, 3-21-51.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, Пашковська Наталія Вікторівна.

ФТИЗІАТРІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поширення туберкульозу в різних країнах світу, питання бактеріології, патогенезу та імунології. Методи діагностики, диференціальної діагностики, лікування дітей і дорослих з легеневими та позалегеневими формами захворювання, а також його ускладненнями. Профілактика й організація боротьби з туберкульозом.

Невідкладна терапевтична допомога при ускладненнях туберкульозу. Інтенсивна пульмонологія. Поглиблене вивчення невідкладних станів у клініці захворювань органів дихання, їх класифікація, патогенетичні варіанти розвитку. Роль бронхологічних методів втручання у клініці захворювань органів дихання. Ознайомлення з блоком інтенсивної терапії. Засоби внутрішньобронхового введення ліків. Клініко-фармакологічні особливості дії ліків залежно від способу їх уведення.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “терапія”.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології – вул. Богуна, 18, тел. 52-20-86.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Тодоріко Лілія Дмитрівна.

ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Морфологічні елементи висипок та пато-гістологічних процесів, які відбуваються в шкірі та слизових оболонках при різних патологіях. Методики обстеження дорослих і дітей, хворих на дерматози, загальні принципи лікування та профілактики найпоширеніших дерматозів. Етіологія, патогенез, особливості діагностики, клініки і лікування захворювань шкіри. Інфекційні захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. Особливості перебігу, методи діагностики, загальні принципи лікування та профілактики.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “терапія” та “акушерство і гінекологія”.

Кафедра дерматовенерології – вул. Лермонтова, 9-11, тел. 52-20-86.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Денисенко Ольга Іванівна.

ПЕДІАТРІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 55 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем організму дитини, методика обстеження дитини, семіотика уражень, особливості харчування дітей та вигодовування дітей першого року життя, у тому числі природне, змішане і штучне. Особливості харчування дітей з груп ризику та в умовах екологічного забруднення, питання конституції та її аномалій, що зумовлюють полігенно-спадкову схильність до низки захворювань (алергійний, сечовий, лімфатичний діатез). Організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів, поліклініки, стаціонару, питання вакцино-профілактики та функції лікаря-педіатра.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “педіатрія”.


Кафедра педіатрії та медичної генетики – пр. Незалежності, 98, тел. 54-26-82.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Сокольник Сніжана Василівна.

ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ


5-й рік навчання – 5 кредитів ECTS, 150 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 70 годин – самостійна робота студентів.

6-й рік навчання – 8,5 кредиту ECTS, 255 навчальних годин: 150 годин – аудиторні та 105 годин – самостійна робота студентів.

Найпоширеніші соматичні захворювання у дітей, соматична патологія у немовлят, особливості гострих респіраторних захворювань, пневмоній, хвороб нирок та вроджених вад серця, не ревматичних кардитів та кардіоміопатій у дітей раннього віку. Аномалії конституції у дітей раннього віку як стан, що передує хворобам.

Особливості перебігу соматичної патології у дітей старшого віку, включаючи респіраторні алергози (особливо бронхіальну астму), пневмонії, ревматизм, набуті вади серця, кардити, ураження травного тракту та сечової системи.

Клініка, діагностика, лікування та профілактика найпоширеніших інфекцій у дітей: кір, скарлатина, червона висипка (краснуха), вітряна віспа, кашлюк, дифтерія, менінгококова, ГРВІ, ентеровірусна, паротидна інфекції, псевдотуберкульоз та ієрсиніоз, гострі кишкові інфекції, вірусні гепатити, поліомієліт тощо.

Дитяча алергологія, кардіологія, неонатологія, гематологія, хвороби обміну, спадкові та імунодефіцитні захворювання, ендокринні хвороби. Поглиблене вивчення таких розділів педіатрії, як неонатологія, кардіологія, нефрологія, гастроентерологія, пульмонологія, поліклінічна справа (на 6-му курсі).

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – вул. Руська, 207 а, тел. 57-56-76.

Завідувач кафедри - д-р мед. наук, проф. Колоскова Олена Костянтинівна.

ХІРУРГІЯ (4-й рік навчання). ХІРУРГІЯ (5-6-й рік навчання), ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ, ОНКОЛОГІЯ.

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 55 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви, сучасні методи діагностики із застосуванням лабораторних, інструментальних, рентгенологічних та ендоскопічних досліджень, диференціальна діагностика, принципи консервативного й оперативного лікування основних хірургічних захворювань.

Засвоєння практичних навичок клінічного обстеження хворих із хірургічними захворюваннями, інтерпретація клінічних, біохімічних, рентгенологічних, інструментальних, ендоскопічних методів дослідження, ведення медичної документації, участь у проведенні перев'язувань, хірургічних маніпуляцій та оперативних втручань.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “хірургія”.


5-й рік навчання, 7,5 кредитів ECTS, 225 навчальних годин: 130 годин –аудиторні та 95 годин – самостійна робота студентів.

6-й рік навчання, 10,0 кредиту ECTS, 300 навчальних годин: 150 годин – аудиторні та 150 годин – самостійна робота студентів.

Клінічні варіанти перебігу у дітей захворювань і травм, для лікування яких застосовують оперативні методи (ургентна абдомінальна, торакальна, серцево-судинна хірургія тощо), ознайомлення з атиповими і спорадичними формами хірургічних захворювань.

Комплексне вивчення синдромів і хірургічних захворювань з використанням сучасних методів діагностики (УЗД, КТ, МРТ) і лікування, у тому числі таких новітніх напрямів медицини, як сердцево-судинна, пластична та реконструктивна хірургія, мікрохірургічні, ендоскопічні та малоінвазійні технології.

Інтра- та постнатальна діагностика і своєчасне хірургічне лікування вроджених вад розвитку серця, дуги аорти, стравоходу, легенів, діафрагми. Реконструктивно-пластичні операції при діафрагмових, пупкових грижах та грижах передньої черевної стінки. Реконструктивно-відновні операції при вадах розвитку стравохідно-шлункового каналу. Діагностика та реконструктивно-відновні операції при вадах гепатобіліарної системи, розгалужувальні та декомпресивні операції при портальній гіпертензії надпечінкової форми.

На 6-му курсі – поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, надання медичної допомоги, лікування та профілактики хірургічних захворювань.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРАВМИ

5-й рік навчання – 3,0 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 45 годин – аудиторні та 45 годин – самостійна робота студентів.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра хірургії №1– вул. Головна, 137, тел. 51-47-41.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Полянський Ігор Юлійович.

Кафедра хірургії №2 – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-55.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Шкварковський Ігор Володимирович.

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології – вул. Буковинська, 4, тел. 53-06-92.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Боднар Олег Борисович.

Кафедра онкології та радіології – вул. Героїв Майдану, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, Бодяка Володимир Юрійович.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

4, 5, 6-й роки навчання, 7–12-й семестри, 11,5 кредитів ECTS, 345 навчальних годин: 180 годин – аудиторні та 165 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

4-й рік навчання – 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин – аудиторні та 40 годин – самостійна робота студентів.

5-й рік навчання – 4,0 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 70 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів.

6-й рік навчання, 4,5 кредити ECTS, 135 навчальних годин: 60 годин – аудиторні та 75 годин – самостійна робота студентів.

Фізіологічні та патологічні процеси, пов'язані із зачаттям, а також зміни, які відбуваються в організмі жінки під час вагітності, пологів та післяпологовий період. Вивчення методів обстеження, лікування відхилень від фізіологічного перебігу цих процесів, надання допомоги жінці, що народжує дитину. Анатомо-фізіологічні особливості жіночої репродуктивної системи, захворювання жіночих статевих органів. Методи діагностики, лікування, профілактики, циклічні зміни в організмі жінки в різні вікові періоди; запліднення.

На 6-му курсі – поглиблене вивчення фізіологічних і патологічних процесів, пов'язаних із зачаттям, вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, методів допомоги породіллі, профілактики і лікування ускладнень вагітності та пологів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика захворювань жіночої статевої системи.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “акушерство та гінекологія”.

Кафедра акушерства та гінекології – Головна, 129, тел. 52-34-49.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Юзько Олександр Михайлович.

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології – вул. Рівненська, 8, тел. 7-67-04.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Кравченко Олена Вікторівна.

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

3, 4 роки навчання, 6,0 кредиту ECTS, 180 навчальних годин: 90 годин – аудиторні та 90 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності громадського здоров'я та система його охорони, методи статистичного аналізу медико-біологічних даних, методики визначення та оцінювання показників популяційного здоров'я населення у взаємозв'язку з різними чинниками, що на нього впливають, комплексне оцінювання стану здоров'я на основі інтегральних показників.

Системи охорони здоров'я, які діють у сучасному світі. Принципи охорони здоров'я в Україні та управління цією галуззю. Види лікувально-профілактичної допомоги (амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, швидка).

Нормативно-правові акти, що визначають право на охорону здоров'я, правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я.

Завдання, функції, структура, організація роботи, показники діяльності лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують первинну, вторинну і третинну медичну допомогу.

Організація санітарно-епідеміологічної служби, організація медичної допомоги окремим верствам і контингентам населення (міському, сільському, жінкам, дітям, потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, особам літнього віку).

Організація медичної експертизи тимчасо­вої та стійкої непрацездатності. Медичне страхування.

Реформування охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я, основні напрями діяльності, провідні програми.

Інтеграція вітчизняної системи охорони здоров'я в систему міжнародно визнаних стандартів медичного забезпечення.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “гігієна”.

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

6-й рік навчання, 11–12-й семестри, 3,0 кредиту ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поглиблення теоретичних знань із соціальної медицини, статистичних методик і методів вивчення популяційного здоров'я населення, організаційних форм і методів діяльності закладів охорони здоров'я, у тому числі лікувально-профілактичних закладів, а також тих, в яких надається медична допомога жінкам і дітям, санітарно-епідеміологічних закладів в умовах реформування охорони здоров'я в Україні. Набуття навичок проведення медичної експертизи працездатності. Економічні прийоми і методи управління системою охорони здоров'я. Загальноекономічні закони і правила управління системою охорони здоров'я. Специфіка економіки медичного обслуговування населення. Проблеми вивчення медичної, соціальної та економічної ефективності надання медичної допомоги, методика аналізу економічної діяльності закладів охорони здоров'я, механізм ціноутворення медичних послуг, їх відповідність вимогам повсякденної практики.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “гігієна”.


Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я – вул. Федьковича, 16

Завідувач кафедри – доцент Навчук Ігор Васильович.

УРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Уроджені аномалії розвитку, специфічні і неспецифічні запальні захворювання органів сечової і статевої систем, їх травматичні ушкодження, злоякісні та доброякісні пухлини, сечокам'яна хвороба, хронічна ниркова недостатність. Діагностика і лікування репродуктивної патології подружньої пари, медико-соціальні та епідеміологічні проблеми, особливості клінічного перебігу та лікування урологічних захворювань у дорослого і дитячо­го населення.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “хірургія”.

Кафедра урології та нейрохірургії – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-55.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Федорук Олександр Степанович.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і способи лікування захворювань вуха, верхніх дихальних шляхів (ніс, приносові пазухи, глотка, гортань) і прилеглих ділянок. Пластична хірургія носа, обличчя, глотки, гортані та трахеї. Невідкладна ЛОР-допомога.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології – вул. Буковинська, 4, тел. 53-06-92.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Боднар Борис Миколайович.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7 семестр 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Патологія зорового аналізатора і клінічні підходи до її лікування, мікрохірургія ока, лазерна хірургія; електрофізіологічні та променеві методи дослідження зорового апарату, особливості змін органа зору при загальних захворюваннях організму, вітамінних дефіцитах і вроджених аномаліях.

Студент оволодіває навичками діагностики і надання невідкладної допомоги при травмах очей, раптовій втраті зору, гострих запальних процесах сполучної оболонки (кон'юнктиви), рогівки, райдужки, здійснення диспансеризації та реабілітації хворих з патологією очей, профілактики інфекційних захворювань органа зору.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра офтальмології – вул. Головна, 137, тел. 51-47-41.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук Пенішкевич Ярослав Іванович.

НЕВРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 4,0 кредиту ECTS, 120 навчальних годин: 80 годин – аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основи морфології, фізіології нервової системи, топічна діагностика її уражень, методики обстеження пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Семіотика уражень центральної та периферійної нервової системи. Етіологія, патогенез, клініка, сучасні методи діагностики, лікування та профілактика захворювань центральної і периферійної нервової системи.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит Крок 2 для спеціальності терапія.

ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3,0 кредиту ECTS, 90 навчальних годин: 60 годин – аудиторні та 30 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Організація психіатричної допомоги, методи психіатричного обстеження, симптоми психічних захворювань, типи перебігу психічних захворювань, види недоумства, основні психопатичні синдроми. Етіологія, патогенез, класифікація та перебіг психічних захворювань, принципи експертних оцінок. Алкоголізм і алкогольні психози, нарко- і токсикоманії, психогенії, реактивні психози, неврози та неврозоподібні стани, психічні розлади при захворюваннях і дії шкідливих чинників, психічні захворювання в дитячому і підлітковому віці, психопатії, патохарактерологічний розвиток та акцентуації особистості, невідкладна психіатрична допомога, соціальні аспекти психіатрії.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5-й семестр, 3,0 кредиту ECTS, 90 навчальних годин: 30 годин – аудиторні та 60 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності психічної діяльності, психічних процесів, емоційно-вольової сфери особистості, її індивідуально-типологічних особливостей. Забезпечення оволодіння студентами системою вмінь і навичок проведення психодіагностики особистості, визначення особливостей її пізнавальної сфери та вікових характеристик з метою підвищення ефективності діагностично-лікувальної діяльності лікаря, а також вирішення проблем міжособистісної взаємодії в системі “лікар–хворий” та професійних колективах.

Формування навичок організації просвітницької діяльності з метою поширення наукових медичних знань; розвиток умінь ефективного управління колективом та здійснення виховного впливу на особистість у межах професійного спілкування.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – вул. Мусоргського, 2, тел. 58-58-03.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Пашковський Валерій Мелетійович.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Лікувальна фізкультура і механізми лікувальної дії фізичних вправ, показання та протипоказання. Клініко-фізіологічне обґрунтування призначення засобів, форм лікувальної фізкультури, постановки завдань лікувальної фізкультури. Оцінювання ефективності впливу засобів ЛФК у комплексному лікуванні хворих із різноманітною патологією.

Спортивна медицина вивчає методи дослідження та оцінювання фізичного розвитку, функціонального стану, фізичної працездатності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом високих досягнень, методи лікарсько-педагогічного спостерігання за ними і методи санітарно-гігієнічного контролю. Вплив фізичних навантажень на організм фізкультурників і спортсменів. Пошкодження та захворювання внаслідок нера­ціональних занять фізичною культурою і спортом, порушень режиму життя та тренувань. Загальні основи реабілітації в спорті.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання – вул. Героїв Майдану, 230, тел.4-44-00.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Тащук Віктор Корнійович.

СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

4-й рік навчання, 7–8-й семестри, 3,0 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин – аудиторні та 40 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Питання медичного, біологічного і медико-криміналістичного характеру, що виникають у практичній діяльності органів правосуддя та законодавства.

Організація судово-медичної експертизи, сучасні дані про можливості судово-медичної експертизи при різних видах і причинах смерті та ушкодженнях. Особливості дослідження речо­вих доказів біологічного походження.

Студенти набувають навичок виконання функцій лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення, проведення судово-медичного обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб, судово-медичного дослідження трупа із встановленням причини смерті, опису різних видів тілесних ушкоджень, визначення механізму і терміну їх спричинення, вилучення речових доказів для лабораторного дослідження, складання відповідної судово-медичної документації та заповнення “Лікарського свідоцтва про смерть”.

Під час вивчення медичного законодавства у студентів формують правові навички, з якими медичні працівники зустрічаються найчастіше у своїй практичній діяльності, знайомлять їх з особливостями правового регулювання питань, які належать до діяльності закладів охорони здоров'я, медичних і фармацевтичних працівників, положеннями чинного законодавства про відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення, а також відомостями про основні закони, що регулюють діяльність медичних працівників.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “хірургія”.

Кафедра судової медицини та медичного правознавства – вул. Кишинівська, 2, тел. 52-74-05.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Бачинський Віктор Теодосович.
ОНКОЛОГІЯ та РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

5-й рік навчання, 9–10-й семестри, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 60 годин – аудиторні та 60 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Організація онкологічної служби в Україні. Клініка, діагностика візуальних локалізацій раку. Рання діагностика злоякісних новоутворень, впровадження скринінгу онкологічних захворювань. Комплексна методика лікування злоякісних пухлин усіх локалізацій. Організація симптоматичного лікування онкологічних хворих. Структура хоспісу. Питання реабілітації радикально лікованих онкологічних хворих. Деонтологія в онкології.


Використання іонізуючого та неіонізуючого випромінювання для діагностики захворювань людини. Джерела та приймачі випромінювань при рентгенівському, радіонуклідному, ультразвуковому, магнітно-резонансному та термографічному методах дослідження. Розглядають питання променевої семіотики патологічних процесів, алгоритми використання окремих методів діагностики. Променева терапія: клінічна радіометрія та дозиметрія, методи і методики променевої терапії злоякісних новоутворень, запальних, дистрофічних та інших процесів.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра онкології та радіології – вул. Героїв Майдану, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, Бодяка Володимир Юрійович.


ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ

5-й рік навчання, 9–10-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин – аудиторні та 40 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клініко-біомеханічні особливості ушкод­жень і захворювань системи опори та руху. Етіологія, патогенез, клінічні прояви і ліку­вання вроджених вад, захворювань і травматичних ушкоджень. Сучасні уявлення про множинні переломи та поєднані ураження, актуальні питання спортивної травматології. Діагностика і лікування специфічних та не­специфічних захворювань, злоякісних і доброякісних пухлин опорно-рухового апарату. Основні принципи медичної та соціальної реабілітації хворих. Профілактика травматизму й ортопедичних захворювань. Організаційна структура травматологічної та ортопедичної допомоги в Україні.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтег­рований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “хірургія”.

Кафедра травматології та ортопедії – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-67.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Васюк Володимир Леонідович.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

5,6-й рік навчання, 9–12-й семестри, 6,5 кредитів ECTS, 195 навчальних годин: 150 годин – аудиторні та 45 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клініка і діагностика інфекційних захворювань, поширених в Україні. Ранні клінічні ознаки інфекційних захворювань, патогномонічні способи виявлення їх на догоспітальному етапі, особливості клінічного перебігу, можливі ускладнення. Спеціальні методи мікробіологічних, вірусологічних та серологічних досліджень: ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, ядерна магнітно-резонансна томографія тощо. Диференціальна діагностика інфекційних захворювань. Лікування захворювань викладається з урахуванням призначення сучасних лікарських препаратів, надання допомоги при невідкладних станах. Особливо небезпечні інфекції, термінова профілактика їх. Студенти-іноземці додатково вивчають клінічну діагностику та лікування регіональних інфекційних захворювань – лейшманіозу, трипаносомозу, трематодозу та ін.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціальності “терапія”.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

5-й рік навчання, 9–10-й семестри, 3,0 кредиту ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин – аудиторні та 50 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поняття про епідемічний процес, виникнення та поширення інфекційних хвороб і розроблення на цій основі заходів, спрямованих на запобігання та зниження захворюваності населення. Теоретичні, методологічні та організаційні основи профілактики інфекційних хвороб. Механізми розвитку і прояви епідемічного процесу, роль соціально-економічних та біологічних чинників в епідемічному процесі, сучасні методи і засоби імунопрофілактики та дезінфекції, що використовуються в практиці охорони здоров'я. Епідеміологічні особливості окремих інфекційних хвороб, профілактичні та протиепідемічні заходи, які проводяться щодо цих хвороб.

Основні напрями епідеміологічного нагляду.

Методи епідеміологічного дослідження та використання їх для вивчення захворюваності населення. Визначення чинників ризику. Аналітичні методи в епідеміології.

Контрольні заходи – поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит “Крок 2” для спеціаль­ності “терапія”.

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології – вул. Головна, 137, тел. 53-89-96.

Завідувач – д-р мед. наук, професор Москалюк Василь Деонізійович.


АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

5-й рік навчання, 9–10-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин – ауди­торні та 40 годин – самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Методи знеболення та захисту пацієнтів від шкідливих чинників, що впливають на організм до операції, під час оперативно­го втручання та в ранній післяопераційний період.

Розглядають питання адекватної підготовки хворих до операції, забезпечення їх відповідним знеболенням, профілактику можливих усклад­нень після хірургічного втручання та анестезії, корекцію різноманітних порушень гомеостазу. Інгаляційний та внутрішньовенний наркоз зі штучною вентиляцією легенів. Комбінована анестезія декількома препаратами. Провідни­кова анестезія.

Інтенсивна терапія та оживлення, які за­стосовують у разі значних розладів діяль­ності життєво важливих функцій та органів і вимагають невідкладної допомоги, – шок, кома, гостра дихальна, серцево-судинна, ниркова, печінкова недостатність. Методи корекції цих розладів та нормалізації мета­болізму і гомеостазу: штучна вентиляція ле­генів, активна внутрішньовенна інфузійна терапія, штучний кровообіг, штучна нирка, оксигенотерапія, гіпербарична оксигенація, мембранна оксигенація, електроімпульсна терапія тощо.

Контрольні заходи – поточний та підсумко­вий модульний контроль, ліцензійний інтегро­ваний тестовий іспит “Крок 2” з невідкладних станів для спеціальності “хірургія”, а також для спеціальностей “терапія”, “педіатрія”, “аку­шерство і гінекологія”.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії – вул. Головна, 137,
 тел. 51-47-42.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Коновчук Віктор Миколайович.ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА (сімейна медицина)

6-й рік навчання, 11–12-й семестри, 4,5 кре­дити ECTS, 135 навчальних годин: 60 годин – аудиторні та 75 годин – самостійна робота сту­дентів. Нормативна дисципліна.

Роль сімейної медицини і сімейного ліка­ря в наданні медичної допомоги населенню. Диспансерний метод обслуговування хворих і здорових. Здоров'я фізичне, репродуктивне, психічне. Програма обстеження, діагностика, лікування, диспансеризація та реабілітація хворих із гострими респіраторними інфекція­ми, гострим бронхітом, артеріальною гіпертензією, захворю­ваннями нирок, травної системи в умовах полік­лініки. Гострий живіт у прак­тиці терапевта. Надання швид­кої допомоги на догоспітальному етапі при синдромах знепритомнення, судомах, кризах, дестабілізації вінцевого кровообігу і дихальної недостатності.

Контрольні заходи – поточний та підсум­ковий модульний контроль.

Кафедра сі­мейної медицини – вул. П-Кільцева, 4, тел. 54-73-13.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Сидорчук Лариса Петрівна.

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

6-й рік навчання, 11–12-й семестри, 3,0 кредиту ECTS, 90 навчальних годин: 40 го­дин – аудиторні та 50 годин – самостійна ро­бота студентів. Нормативна дисципліна.

Здоров'я практично здорових людей (ін­дивідуальне здоров'я), колективів практично здорових людей, популяцій, населення країни в цілому (громадське здоров'я) та здоров'я хво­рих людей (лікарняна гігієна). Гігієнічні нор­мативи, рекомендації, санітарні норми і пра­вила, інші законодавчі та нормативно-технічні документи і практичні заходи, спрямовані на збереження, зміцнення та оздоровлення насе­лення шляхом усунення або зменшення до без­печних рівнів (гігієнічних нормативів) впливу негативних чинників на здоров'я, на широке використання позитивних чинників у системі “людина – навколишнє середовище”.

Кафедра гігієни та екології – вул. Федьковича, 16 42, тел. 52-63-77.

Завідувач кафедри – д-р мед. наук, проф. Власик Леонід Іванович.


 

 

 MEDICAL FACULTY No 3

(specialty 222 Medicine, Master degree)

     A.  General Information about the Faculty

     1.     Coordinator from the medical faculty Nom 3 – Dean, Professor Savka Ivan Hrygorovych

2, Teatralna square, Chernivtsi, 58002, tel. +38(0372) 55-82-96

You can contact the coordinator personally every day (except Saturday and Sunday) from 9 a.m. to 1 a.m. and from 4 p.m. to 6 p.m.

In case the coordinator is absent, his Deputy Dean is on duty –

Associate Professor Garas Mykola Nesterovych

Associate Professor Olexandr Ivanovych


2, Teatralna square, Chernivtsi, 58002, tel. +38(0372) 55-82-96

Working hours: Monday-Thursday from 4 p.m. to 6 p.m.

E-mail: mf3@bsmu.edu.ua
     2.     Brief Structure and Organization of the Faculty

Specialty and qualification: 222 “Medicine” – Master degree

Forms and terms of education: day-time on the contract basis (6 years)

Tuition fee (on the contract basis): for foreign students per year – $3900,00 with English as the language of instruction, and $3300,00 with Ukrainian as the language of instruction.

The number of foreign students: 1390 (on November 01, 2021).

Dean of the Faculty: Professor Savka Ivan Hrygorovych

Deputy Deans:

Associate Professor Petryshen Olexandr Ivanovych (responsible for the work with the 1st-4th- year students).

Associate Professor Garas Mykola Nesterovych (responsible for the work with the 5th-6th- year students).

Dean’s office tel.number: +38-0372-52-82-96
Professors and teaching staff of the medical faculty No 3:

50 Departments of the University includes 665 members of the teaching staff including 111 Doctors of Science, 83 Professors, 414 Candidates of Science, 263 Associate Professors.

On the basis of the standard educational curricula every department created  topics of the lectures, practical classes and seminars.

The majority of the departments prepare and have already published English textbooks and manuals for the students, as well as computed educational-testing programs on corresponding subjects. The departments are equipped with modern computer devices introducing into the educational process testing of theoretical knowledge and practical skills of the students.

Every department is a separate scientific group planning its scientific research, involving in it the University students-members of the University Students’ Scientific Society.

Specialists of the faculty carry out their treatment-and-consultation work in the basic departments of hospitals and polyclinics. Dozens of new diagnostic and medical techniques that improve the level of providing specialized medical aid to the population of the region are introduced into clinical practice every year. Training group is formed from 10-12 students that enables to individualize educational process. There are twelve lecture halls equipped with modern demonstration equipment. Practical classes and seminars for students are carried out in the laboratories and subject rooms, but clinical classes are carried out at the patient’s bed and in the studies of functional, laboratory and instrumental diagnostics.

All necessary conditions for training and residence are created for foreign students of the Medical Faculty N3. Teaching is carried out in Ukrainian and English languages. There are English-language medical library and Preparatory Courses in Ukrainian. The main directions of the research  work at the departments of the faculty are: chronorhythmic organization of the kidney function and morphofunctional changes of some endocrine organs under condition of stress and influence of heavy metal salts; appropriateness of perinatal anatomy and embryotopography, etiology, pathogenesis, diagnostics, treatment and prevention of different forms of acute peritonitis: efficiency increase of bronchial asthma therapy in children; clinic-pathogenic, neurohumoral, functional peculiarities of the formation of acute and chronic forms of cardial pathology; the development and introduction of osteosynthesis of  cortical bones fractures, lazer polarimetry application for the diagnostic purpose in different branches of medicine.


3. Training conditions at the faculty.

At the departments of the faculty educational laboratories and studies, their equipment corresponds to the modern level as to the organization of educational process.

Educational lecture-rooms and laboratories of the departments are equipped with apparatuses for ultrasonic diagnostics, endoscopy, trainers, plaster casts, mannequins, etc, which enable not only to acquaint the students with the achievements and possibilities of modern medical diagnostics but to work through practical skills in nursing and to give emergency aid to the patients.

In 17 computer classes the students are provided with possibilities to improve and control the level of their knowledge according to modern test technologies.

The University library numbers about 400000 volumes of educational, methodical, scientific literature and fiction, and together with journal it is more than 1 million volumes. There is also electronic catalogue with “Liber Media” program in the library. Informative-reconnaissance system which includes “Internet” and e-mail is created at the University. All this gives the possibility to get up-to-date educational and scientific information, prepare literature review, using them in educational process and scientific activity. The University keeps up the new tendencies in the development of computer technologies and renews software for computer engineering techniques.  The computer availability at the departments gives the students the possibility to use electronic technologies for getting information, particularly, in Internet system, and sending and getting e-mail.4. Assessment of students’ knowledge by credit-module system.

Assessment is one of the final stages of the student’s educational activity and determination progress in studies. The procedure and methods of assessment significantly influence on the final results, analysis and statistical trustworthiness of marks. That’s why in case of assessment, the preference is given to the standardized methods: testing, structural written papers, structural control of practical skills as to the procedure of control under conditions, approached to the real ones. The content of the level of the formation of skills and abilities, determined in educational-proficiency description and defined by educational program of a corresponding educational subject is estimated.

Assessment includes:

-         marks for the current education;

-         marks for the concluding test.


Module Test Assesssment

The marks for a module is the total of the marks for the current studies (in points), plus mark for the concluding module test.

The mark for the current educational activity is the total of all current marks.

The mark for a module is given while carrying out module control.

The compulsory conditions to be admitted to the module control are:

-         the number of the points for the current educational activity is not less than 70 points;

-         the students are allowed to take the concluding test if they attended all the classes.

The departments on the day of the completion of the term give to the dean’s office the list of students (according to a set form) with the results of current studies for each module in the form of register signed by the teacher opposite the surname of every student (the teacher who is signing the register and the head of the department are responsible for the correct calculation of the points). All the students not admitted to the module and those who didn’t gain the minimum number of points for a module are indicated in the register.

The teachers carrying out the classes in corresponding subjects certify the marks putting signature in the register. The mark for a module is assessed according to the devised scale. The mark obtained for a subject (or module) is introduced into individual educational student’s plan and credit book (in case of completed subject).

The module is not passed if the student gets unsatisfactory mark for a module control, and obliged to retake the module control. The student is allowed to have two attempts to retake the module in case of unsatisfactory mark due to the dean’s permission till the beginning of a new term.

The concluding module test is included if the students gets not less than 120 points according to the scale.

Subject Assessment.

The mark for a subject is calculated as an average arithmetical mean of the points for all the modules.

The results of testing are included when giving the mark for the module and subject.

The final mark for the module includes 60% of rating mark for the current studies and 40% of the mark for the module control.

The rating mark of the current studies is calculated as a number of all current points in the module.

The concluding mark for a subject in points is an average mean of points gained for all the modules.5. Scale of assessment

Evaluation of students’ mastering of educational disciplines is implemented based on credit-module system. A mark for a module is determined as sum of formative assessment marks and mark from summative assessment of module and is presented according to multi-point (200 points) scale. A final mark for educational discipline is an average of marks for modules that form the structure of discipline and is presented according to multi-point (200 points) scale. Marks in educational discipline for students, who have fulfilled a program in a discipline successfully, are converted into traditional (national) four-point scale: «Excellent», «Good», «Satisfactory», «Fail» according to absolute criteria, adduced in the table.

The final mark for some disciplines is determined as sum of formative assessment marks for educational activities according to multi-point scale (200 points) and is put down according to traditional (national) two-point scale: «Passed», «Fail».

Оцінка за національною шкалою / National grade

Бали з дисципліни / Marks

Відмінно / Excellent

180 – 200

Добре / Good

150 – 179

Задовільно / Satisfactory

120 – 149

Незадовільно / Fail

0 – 119

            The ECTS rank is relative grading indicating the student’s perfomance within the faculty/course cohort: A top 10%; B next 25%; C next 30%; D next 25%; E next 10%.

The students who want to improve their studies to a higher mark for a module are allowed to have the repeated concluding testing in front of examination board. The methods of carrying out the concluding test is determined by the educational institution and described in the working educational subject program.

You can’t be allowed more than two attempts for retesting. The students who attended all the classes but didn’t get the minimum of points for their classroom studies and, as a result, are not allowed to take the final module test, are given the mark F. These students only have the right to repeat the course again.


DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINES

HUMANITARIAN AND SOCIO-ECONOMIC DISCIPLINE       

UKRAINIAN   (by professional direction)

1st , 2-nd, 3-rd, 4-th year of studies, 25 credits of ECTS, 750 educational hours: 245 hours of practical class work of students and 505 hours of independent work of students. Standard discipline.

Business Ukrainian, as a constituent of the Ukrainian vocabulary and phraseology, its value in the life of a man and society as a whole is studied. Origin and development of Ukrainian language and profession is taught.

The subject includes: history of development of Ukrainian medical terminology, Ukrainian lexicography, working dictionaries of a physician, language etiquette of a doctor as a constituent of professional language, practical skills to conduct professional dialogue between doctor and patient, practical work with the text, making up essays, varieties of business documents, lexical and syntactic features of business papers of a medical professional.

Testing: current and concluding module test.


PHILOSOPHY

1st  year of studies, 1st-2nd semesters, 3 credits of ECTS, 90 educational hours: 40 hours of practical class work of students and 50 hours of independent work of students. Standard discipline.

The subjects includes: general foundations of the objective world and human activity, mutual relations between them in historical, cognitive and methodological aspects, study the history of philosophy as accumulation of human wisdom, existence and consciousness of man, and also specificity of his activities, general human regularities of cognition and drawing methodological conclusions from it; philosophical problems of human civilization, human society as a specific supersystem, formation of a scientific world view of students, ability  to use practically  world cognitive experience in particular medical cognition.

Testing: current and concluding module test.History of Ukraine and Ukranian Culture

1st  year of studies, 1st semester, 3 credits of ECTS, 90 educational hours: 30 hours of practical class work of students and 60 hours of independent work of students. Standard discipline.

The Department of Social and Ukranian Scienses, Heroiv Maydanu Str, 3, tel. 050-53-00-967.

The chief of the departmentAssociate Professor Igor Vasylivach Navchuk.

NATURAL SCIENCE DISCIPLINE

HISTORY OF MEDICINE

1st year of studies, 1st  semester, 3 credits of ECTS. 90 educational hours:

20 hours of practical class work and 70 hours of independent work of students. Standard discipline.

Discipline studies development of medical knowledge in a historical sequence - since the origin of them in primitive society, in the Ancient World, in the epoch of middle Ages, in Western Europe in the period of late middle Ages, in Kyiv Rus, in the days of the Cossacks, in XVIII century, in the period of New time, including medicine of Ukraine in composition of the Russian empire, on the West Ukrainian lands, medicine and health care in XX  century, and also on the modern stage.

Testing: current and concluding module control.

The department of social medicine and organization of public health, Fedkovicha, 16, tel. 050-27-08-386.

The chief of the departmentAssociate Professor Igor Vasylivach Navchuk.LATIN AND MEDICAL TERMINOLOGY

1st year of studies, 1st-2nd semesters, 3 credits of ECTS, 90 educational hours: 70 practical class work and 20 hours independent work of students. Standard discipline.

The study of grammar and lexical basis of Latin is necessary for conscious learning and better understanding anatomical, clinical, and pharmaceutical nomenclature. The skills of writing out of prescriptions, reading and translating adapted texts of medical, mainly anatomical contents, are formed. Study of the ancient Latin and Greek equivalent vocabulary, fragments of ancient Greek mythology, in which the names of heroes reflected in medical terminology are present: Telamones, Achilles, Asclepius and others.

Testing: current and concluding module tests.

Department of foreign languages, Teatralna square, 2, tel. 52-52-70.

The chief of the department: Associate Professor  Rak Oleksandr Mykhaylovych.MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS.

The first year of study, the first semester – 4,0 ECTS credits, 120 total hours: 80 practical hours, 40 hours – independent students’ work. Standard discipline.

The subject includes: mathematical processing of biomedical information, computer science and computer engineering, fundamentals of biomechanics, bioacoustics, bioreology and hemodynamic, physical basis of electrocardiography and rheography; information about magnetic properties and electromagnetic waves in biological objects, elements of molecular biophysics and biophysics of membrane processes in the cell, optical methods for biomedical systems, elements of quantum biophysics, ionizing radiation and its effect on medical biological objects.

Testing – current and final module control.


MEDICAL INFORMATICS

The second year of study, the third term, 3,5 ECTS credits, 105 total hours: 50 hours of practicals, 55 hours  - independent students’  work. Standard subject.

The subject includes: basic provisions of medical informatics, formalization of the basic principles and algorithms of medical problems, problems and aspects of medical information, definition of an expert knowledge base as a basis for expert system, standard methods of knowledge presentation, mechanisms of logical deduction, application of expert systems in medicine, general information about computer networks, Internet: opportunities, basic services, information search, thematic search; hardware components of a personal computer, the basics of work in operating systems, shells of operation systems, examples of expert systems, interface of the open expert system EXPERT, implementation of calculation and graphic work: construction of a demonstration prototype of an expert system.

Testing – current and final module control.

Tel.52-45-44. Chief of the Department – Professor Fediv Volodymyr Ivanovych.


MEDICAL BIOLOGY

The first year of study, 5,5 ECTS credits, 165 total hours:  90 practical hours, 75  hours – individual students’ work. Standard subject.

The subject includes: general characteristics of life, cell as the basic structural and functional unit of a living being; nucleic acids as carriers of heredity, proliferation of cells, reproduction and ontogenesis of the man, patterns of histogenesis and organogenesis, its age periods, genetics and its importance for medicine, hereditary variability, human karyotype, chromosomal sex determination, hereditary disease, population genetics, environmental factors and their impact on the man, medical parasitology, anthroposes and zoonoses, transmissible and natural focal diseases, biological and mechanical transfer agents, arthropods – vectors and pathogens of human disease, toxic organisms for the man.

Testing – current and final module control. – Integrated licence state test exam “KROK 1”.

Department of Medical Biology and Genetics – Fedkovych Str.15, tel. 3-30-21.

Chief of the Department - Professor Bulyk Roman Yevgenovich.
HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY.

The first and the second years of study, the second and the third semesters, 11,5 ECTS credits, 345 total hours: 160 practical hours, 185 hours – independent students’ work. Standard discipline.

The subject includes: patterns of microscopic structure of the human body and animals in N., principles of body tissue, microscopic and submicroscopic structure of organs and body systems, ultrastructural cell structure including specialized cells in various tissues and organs; progenesis (development and maturation of gametes), critical period of human embryo; structural metabolic and functional features of the placenta and placental bar, causes of abnormalities, ways and methods of influence on embryonic development.

Testing – current and final module control, integrated licenced state test exam “KROK 1”.

Department of Histology, Cytology and Embryology. – Kobylianska str.42, tel.52-53-42.

Chief of the Department – Professor Zyhykalo Olexandr Vitaliyovych.
MEDICAL CHEMISTRY

The 1st year of studies, the first term, 4 credits of ECTS, 120 academic hours: 70 practical hours in the class and 50 hours – students’ independent work. Standard  discipline.

An integral physical-chemical approach to the study of processes taking place in the human organism, a theoretical basis for understanding the molecular mechanisms of the processes of the vital activity, the action of medicinal preparations and environmental toxic substances on the human organism are formed in the students. The subject also includes: the basic types of chemical equilibrium (acid-base, redox and a balance with the participation of complex compounds), questions of physical chemistry of superficial phenomena, colloid chemistry, physical chemistry of solutions of molecular compounds, chemical kinetics, biocatalysis, bioenergetics etc.

The structure and reactive ability of organic substances which form part of living organisms, methods of investigation in bioorganic chemistry, theoretical principles of the structure of bioorganic compounds, the information about the nature of the chemical bond, a mutual effect of atoms in bioorganic compounds, types or reactions of bioorganic compounds are studied, as well as the structure and properties of individual classes of bioorganic compounds, medicinal agents, natural compounds.

Testing - current and concluding module control.

Department of Medical and Pharmaceutical Chemistry – 2, Bohomolets Str., tel.52-57-29.

Chief of the Department – Doctor of Chemical Sciences  Bratenko Mykhaylo Kalininovych.

BIOORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY, CLINICAL BIOCHEMISTRY.

The 1st and 2nd years of studies, 1-3 semesters, 9,5 credits of ECTS, 285 academic hours: 170 hours practical class work and 115 hours - students’ independent work.  Standard discipline.

Bioorganic chemistry deals with the theoretical principles of the structure of bioorganic compounds, the nature of their chemical bond and types of reactions. Students study the structure and properties of separate classes of bioorganic compounds – amines, ketones, carbonic acids, esters, heterofunctional, bioorganic and heterocyclic compounds and their derivatives, as well as natural compounds – carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleosides, nucleotides, nucleic acids, vitamins, hormones, antibiotics, pesticides.

Biological chemistry studies the molecular components of a cell, biomolecules and subcellular structures, biomembranes, enzymes, bioenergetics, general metabolic pathways the molecular mechanisms of heredity, a hormonal regulation of metabolism and the biological functions of a cell, the biochemistry of physiological reactions and specialized tissues.

Testing – a current and concluding module control, licence state integrated test examination “KROK 1” in Biological Chemistry.

Department of Bioorganic and Biological Chemistry, Clinical Biology – 2, Bohomolets Str., tel.52-57-29.

 Chief of the Department - Associate Professor Grigoryeva Nadiya Pylypivna.


HUMAN ANATOMY

The 1st and 2nd years of studies, 1-3 semesters, 14.5 credits of ECT, 435 academic hours: 260 hours of practical class work and 175 hours – students’ independent work. Standard discipline.

The form and organization, origin and development of the human organism, a systemic approach to a study of the organs and parts of the body, taking into account age-specific, sex-related and individual characteristics including and depending on the function and the influence of the environment. Osteology, arthrology, mycology, splanchology (the digestive, respiratory, urinary and genital systems), the endocrine glands, the organs of hematosis and immune systems, angiology (the heart, the blood and lymphatic systems), neurology, esthesiology.

Testing - a current and concluding module test, a licence state integrated test examination “KROK 1”.

Department of Human Anatomy – 3, Ryzka St., tel.52-39-63.

 Chief of the Department  - Docor of Medical Sciences, Professor Kryvezkiy Viktor Vasylovych.

 

PHYSIOLOGY

The 2nd year of studies, 3-4 semesters, 10 credits of ECTS 300 academic hours: 180 hours of practical class work and 120 hours of students’ independent work. Standard discipline.

The subject includes: the functions of the organism of a healthy person and the body systems, organs, cells, the mechanisms of their regulation. Modes of information transfer, the role of the central nervous system, the endocrine glands and their hormones in regulating functions, providing the parameters of homeostasis, adaptive responses of the organism in case of altered internal and external environments, physiology of the autonomic systems of organism – digestion, blood, blood circulation, respiration, energy metabolism, thermoregulation, secretion, sensory systems (analyzers), the physiological principles of behavior, motivation, emotion, the specific characteristics of the higher nervous activity of man, higher integrative functions – memory, learning, speech, biological rhythms, sleep.

Testing – a current and concluding module test, licence state integrated test  examination “KROK 1”.

Department of Physiology – 2, Bohomolets St. tel.52-74-83.

Chief of the Department – Doctor of Medical Sciences, Professor Tkachuk Svitlana Sergiyivna.


MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY.

The 2nd and 3rd years of studies, 3-6 semesters, 8,5 credits of ECTS, 255 academic hours: 150 hours of practical class work and 105 hours of students’ independent work. Standard discipline.

The subject includes: morphology, structure, physiology, cultivation, genetics of microbes, their evolution and classification, the action of physical, chemical and biological factors, as well as chemotherapeutic drugs on microbes, the principles of genetic engineering and biotechnologies.

It also studies: general and infections immunology, microbe antigens and their interaction with the immune system, specific prophylaxis of infections diseases, using vaccines prophylaxis of infections diseases, using vaccines and sera, specific features of the immune response in human ontogenesis.

Biological properties of infectious agents: bacteria, rickettsia, chlamydia, mycoplasma, viruses, prions, protozoa. Pathogenesis, laboratory diagnostics, prevention and specific prophylaxis of etiotropic therapy of certain infectious diseases of humans are studied.

Testing  - current and final module tests, licence state integrated exam "KROK- 1".

Department of Microbiology and Virology Bogomolets St., 2, tel. 3-52-59.

Chief of Department Dr of Medical Sciences, Professor Deyneka Sviatoslav Yevgenovych.

 


PROFESSIONALLY ORIENTED DISCIPLINES

PREMEDICAL CARE IN EMERGENCY SITUATIONS

2-year of study, 2 credits ECTS, 60 academic hours: 30 practical hours and 30 hours of students' individual workStandard discipline.

Department of  Disaster and Military Medicine – O.Guzar St. 2

Chief of Department - Ass. Prof. Igor Hryhorovich Biryuk.PATHOMORPHOLOGY

3-year of study, 5-6th semesters, 7 credits ECTS, 210 academic hours: 110 practical hours and 100 hours of students' individual work. Standard discipline.

The subject includes: content, the causes and mechanisms of pathological processes, ultrastructural pathology of the cell, cause-and-effect relationships in the development of pathological processes, morphological manifestations of adaptation and compensation, morphogenesis of tumors, dysplasia and cancer, the value of tumor progression, basic principles of nosology and diagnostics of diseases and of systems and organs of the body.

Testing  - current and final module tests, licence integrated state exam test "KROK- 1".

Department of Pathomorphology – Holovna St., 137, tel. 51-47-57.
Chief of Department - Dr. of Medical Science, Prof. Davydenko Igor Sviatoslavovych.

 PATHOPHYSIOLY
3-year of study, 5-6th semesters, 7 credits ECTS, 210 academic hours: 110 practical hours and 100 hours of students’ individual work. Standard discipline.

The general theory of disease, the basic laws of the origin, development and completion of the disease to identify the leading mechanisms of development and some of its manifestations at different levels of living objects - from molecular to the organism as a whole (pathogenesis). Establishment of the theoretical basis for fundamental understanding of etiology, pathogenesis, principles of prevention of diseases and their treatments. Typical pathological processes in the basis of many diseases such as inflammation, tumors, fever, hypoxia, and typical abnormalities of metabolism etc. The study of general regulations of development of pathological processes in specific functional systems as well as etiology and pathogenesis of the most spread forms of nosologic forms are important for practical medicine.

Testing - current and final module test, licence state integrated exam "KROK- 1".

Department of Pathologic Physiology -   Bogomolets St. 2, tel. 52- 74- 83.

Chief of Department – Dr. of Medical Science, Prof. Rogoviy Yuriy Yevgenovych


PHARMACOLOGY
3-year study, 5-6th semesters, 7 credits ECTS, 210 academic hours: 100 practical hours and 110 hours of students' individual work. Standard discipline.

The subject includes: medical prescription, general and special pharmacology, basic principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics, indications and contraindications for using and side effects which influence the functions of body systems, drug poisoning, antidote therapy.

Testing - current and final module test.


LIFE SAFETY. BASIC OF BIOETHICS AND BIOSAFETY

1-year study, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 40 practical hours and 50 hours of students' individual workStandard discipline. 


Department of Pharmacology Bogomolets St, 2, tel. 3-52-62.
Chief of Department - Dr. Of Medical Sciences, Prof. Zamorskiy Igor IvanovychHYGIENE AND ECOLOGY

2-3-year study, 4-6th semesters, 6.0 credits ECTS, 180 academic hours: 100 practical hours and 80 hours of students’ independent work. Standard discipline.

The subject includes: public, private, primary, secondary and tertiary prophylaxis, the importance of knowledge of hygiene for the formation of occupational consciousness and professional practical activity of doctors in different specialties, methodology of hygiene, the concept of hygienic standard, its forms, objects subjected to standardization, sanitation as a branch of practical activity in the health care system, environmental hygiene, noise and vibration factors in the life of contemporary world, the influence of environmental factors on health, fundamentals of toxicometry, introducing preventive and current sanitary inspection, hygienic principles of a healthy lifestyle and personal hygiene, peculiarities of organization and hygienic supply, accommodation, conditions of work of the liquidators and the population suffered in the districts of emergency, issues of radiation protection of persons working with radionuclides and other sources of ionizing radiation, radiation security in the places of residence.

Testing  - current and final module tests.


LABOUR SAFETY

2-year study, 3.0 credits ECTS, 90 academic hours: 30 practical hours and 60 hours of students’ independent workStandard discipline.

Department of Hygiene and Ecology - Fedkovicha St., 16
Chief of Department - Dr. of Medical Science, Prof. Vlasyk Leonid Ivanovych.


PATIENTS’ CARE

2-year study, 3-4th semesters, 5 credits ECTS, 150 academic hours: 30 practical hours and 120 hours of students' independent work. Standard discipline.
The subject studies: general and special nursing, its theoretical basis and practical skills, ethical and aesthetic requirements for the medical profession, the basic principles of ethics, aesthetics and
deontology.

Testing - current and final module tests, licence state integrated exam "KROK- 1".
NURSING (Practical Training)

3-year study, 5-6th semesters, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 30 practical hours and 60 hours of students' independent work. Standard discipline.
Students acquire skills of medical aid for the sick in the amount of nurse's duties.


Testing  - current and final module tests, licence state integrated exam test "KROK- 1".

Department of Patients’ Care and Higher Nursing Education - Ruska St.  87.

Chief of Department - Dr. of Medical Science, Prof. Plesh Igor Antonovych..

 


PROPAEDEUTICS OF INTERNAL MEDICINE

3-year study, 5-6th semesters, 6.0 credits ECTS, 180 academic hours: 100 practical hours and 80 hours of students' independent work. Standard discipline.

Students acquire theoretical knowledge and practical skills of consecutive clinical examination of the patient and recognition of the most typical manifestations of major human diseases, acquire skills in basic methods of physical examination of the patient and methods of diagnosing diseases - questioning, general and special examination, palpation, percussion, auscultation. While learning practical skills students must master the methods of semiological obtained assessment data, logical methods of analytical approach to the definition of pathological processes in establishing pre-clinical diagnosis.

Testing - current and final module control, licence state integrated exam test "KROK- 1".

Department of Propaedeutics of Internal MedicineGolovna St., 100, tel. 3-13-61.
Chief of Department - Dr. of Medical Science, Prof. Ilashchuk Tatiana Olexandrivna.

 PROPAEDEUTICS OF PEDIATRICS

3-year study, 5-6th semesters, 5.0 credit ECTS, 150 academic hours: 100 practical hours  and 50 hours of students' independent work. Standard discipline.

Anatomical - physiological peculiarities of the organs and systems of children, the methods of children's examination and in conditions of the semiotics diseases, (nourishment), feeding the children of the first year of life, including natural, mixed and artificial peculiarities especially of the nutrition of children from groups of risk and of environmental pollution, the constitution and its anomalies, causing polygenic genetic predisposition to certain diseases (allergic, urinary, lymphatic diathesis), organization of children's medical institutions, clinics, hospital, vaccine-preventable and duties of pediatrician.

Testing - current and final module tests.

Department of Propaedeutics of Pediatrics -  Bukovynska St., 4, tel. 27.05.53.

 Chief of Department - Dr. of Medical Science, Prof. Nechytaylo Yuri Mukolayovych

 GENERAL SURGERY

3-year study, 5-6th semesters, 6.0 credits ECTS, 180 academic hours: 100 practical hours and 80 hours of students' independent work. Standard discipline.
Principles of surgery are studied: asepsis, bleeding, blood transfusion, various types of injuries and their complications (syncope, collapse, shock, terminal condition, traumatic toxicosis
.

Principles of diagnosis, treatment of closed soft tissue injuries, fractures, dislocations, wounds, burns, frostbites, electrical accidents, the issue of surgical infection and its diagnosis, treatment (necrosis, gangraene, ulcer, fistula, foreign body), general problems of oncology, surgical parasitic diseases, developmental defects, plastic surgery, reconstructive surgery, transplantology, modern diagnosis and treatment methods in surgery, general problems of anesthesiology, types of anesthesia, indications and contraindications, complications, terminal states, the principles of treatment, resuscitation.

Students acquire skills of the examination methods of surgical patient, nursing, dressings.

Typical operations that are performed on different parts of the human body, the primary skills of surgical technique: separation and connection of tissues, hemostasia, venipuncture  and  venesection, intestinal and vascular sutures.

The structure, shape and relative position of the organs and tissues in different parts of the human body, their projection on integuments, layer structure of the areas, blood supply, innervation, venous and lymphatic outflow. Peculiarities of topographic anatomy in age and typical aspects, peculiarities of the certain organs and areas  structure in the most common pathological processes and defects (clinical anatomy).

Testing - current and final module tests, licence state integrated examination "KROK- 2" on "Surgery".

General Surgery DepartmentFastivska street, 2, phone number 6-18-10

Chief of the Department – Doctor of Medicine, Professor Poliovyi Viktor Pavlovych.RADIOLOGY  DEPARTMENT

3rd year, 5-6th semesters, 4 credits ECTS, 120 academic hours: 80 hours – practicals, 40 hours – individual students’ work. Standard discipline.

The subject includes: physical and biological bases of ionizing radiation influence on the human body, radiation contamination and its types, radiation sickness, peculiarities of diagnosis and treatment in case of radionuclides penetration in the human body, influence of low doses of radiation, the National Register of victims of Chernobyl disaster, consequences of radiation accidents.

Testing - current and final module tests, licence state integrated examination "KROK- 2" on " Therapy ".

Department of Oncology and Radiology - Heroyiv Maydanu, 242, phone number 4-35-39

Chief of the Department - Doctor of Medical Science, Bodyaka Volodymyr Yuriyovych.


INTERNAL MEDICINE

4th, 5th, 6th years, 7-12th semesters, 32,5 credits ECTS, 975 academic hours: 662 hours – practicals, 313 hours – individual students’ work. Standard discipline.

4th  year – 8,0 credits ECTS, 240 academic hours: 190 hours – practicals, 50 hours – individual students’ work.

5th  year – 10,0 credits ECTS, 300 academic hours: 200 hours – practicals, 100 hours – individual students’ work.

6th  year14,5 credits ECTS, 435 academic hours: 272 hours – practicals, 163 hours – individual students’ work.

Clinical thinking is formed in students on the basis of studying of the most prevalent internal diseases, their etiology, pathogenesis, clinical manifestation, differential diagnostics, classification, principles of treatment and prevention in their classical course.

The students consolidate and improve their skills in examination of therapeutic patients, acquired while studying at the propaedeutics of internal diseases and other medical-biological sciences.

The basic methods of studying are: individual student’s work near the sickbed under the guidance of the tutor, work in the diagnostic rooms (functional diagnostics, radiological research, ultrasonic diagnostics, clinical, immunologic and biochemical laboratories), wards of intensive care and treatment with detailed analysis of the results of clinical and modern additional methods of investigation (instrumental, laboratory, biochemical, endoscopic, functional, morphological)  and at the physiotherapeutic unit.

Variations of the course, differential diagnostics and individual treatment in case of diseases of the respiratory system, circulation of the blood, digestive system, liver and bile ducts, kidneys, blood system, diffuse diseases of the connective tissue, joints, allergoses. Students learn emergency therapeutic aid in case of threatening conditions in the clinic of internal diseases, differential diagnostics and algorithm of diagnostic search with major syndromes in the clinic of internal diseases.

6th year - advanced study of the etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnostics, differential diagnostics, emergency aid in case of diseases of the respiratory system, circulatory, digestion, liver and bile ducts, kidneys, blood system, systemic diseases of the connective tissue, joints, allergoses, emergency therapeutic aid in threatening conditions.

They also study etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnostics, treatment of major endocrine diseases - diabetes, diffuse toxic goiter, hypothyroidism, thyroiditis, iodine deficiency disorders, diseases of the hypothalamic-pituitary system, adrenal glands and gonads, endocrine hypertension, autoimmune  polyendocrine syndrome, endocrine diseases of children and adolescents.

Testing - current and final module tests in Pulmonology, Cardiology, Gastroenterology, Nephrology, Hematology, Endocrinology, Rheumatology.


EMERGENCIES IN INTERNAL MEDICINE

5th  year – 3,0 credits ECTS, 90 academic hours: 45 hours – practicals, 45 hours – individual students’ work.

Internal Medecine – 137, Holovna St., phone number 3-32-62.

Chief of the Department - Doctor of Medical Science, Professor Fediv Olexandr Ivanovych.

Internal medicine, clinical pharmacology and occupational diseases Department – 2, Fastivska St., phone number 6-92-21.

Chief of the Department - Doctor of Medical Science, Professor Khuklina Oksana Sviatoslavivna.

Clinical immunology, allergology and endocrinology Department - 48, 54 Fedkovych St., phone number 3-10-81, 3-21-51.

Chief of the department - Doctor of Medical Science, Professor Pashkovska Nataliya Viktorivna.PHTHISIATRICS (TB) DEPARTMENT

4th year, 7-8th semesters, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 40 hours – practicals, 50 hours – independent students’ work. Standard discipline.

The subject includes: the spread of tuberculosis around the world, the issue of bacteriology, pathogenesis and immunology, methods of diagnostics, differential diagnostics, treatment of children and adults with pulmonary and extrapulmonary forms of the disease and its complications, prophylaxis and organization of tuberculosis control, emergency therapeutic aid for complications of tuberculosis, intensive pulmonology, advanced study of emergency conditions in clinical respiratory diseases, their classification, pathogenetic variants of development, the role of invasive methods of bronchial examination in clinical manifetation of respiratory diseases, introduction to the intensive care unit, the means of intrabronchial administration of drugs, clinical and pharmacological characteristics of drugs depending on the route of introduction.

Testing - current and final module control, licensed integrated examination "KROK- 2" , speciality " Therapy ".

Phthisiology and Pulmonology Department – 18, Bogun St. phone number 52-20-86.

Chief of the Department - Doctor of Medecine, Professor Todoriko Liliya Dmytrivna.DERMATOLOGY, VENEREOLOGY

4th year, 7-8th semesters, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 40 hours – practicals, 50 hours – independent students’ work. Standard discipline.

The subject includes: morphological elements of eruptions and patho-histological processes that occur in the skin and mucous membranes with different pathologies, technique of examination of adults and children with dermatoses, general principles of treatment and prevention of the most common dermatoses., etiology, pathogenesis, diagnostic features, clinical manifestation and treatment of skin diseases, infectious disease, transmitted mainly through sexual contact, the specific characteristics of the course, methods of diagnostics, general principles of treatment and prophylaxis.

Testing - current and final module control, licensed integrated examination "KROK- 2" , specialities : " Therapy ", "Obstetrics and Gynecology."

Dermatovenereology Department – 9-11 Lermontov St., phone number 52-20-86.

Chief of the Department - Doctor of Medicine, Professor Denysenko Olga Ivanivna.

PEDIATRICS

4th year, 7-8th semesters, 4,5 credits ECTS, 135 academic hours:80 hours – practicals, 55 hours – independent students’ work. Standard discipline.

The subject studies: anatomical-physiological specific characteristics of the organs and systems of the child’s organism, child examination methods, semiotics of lesions, the peculiarities of children’s nutrition and feeding infants in their first year of life, including natural, mixed and artificial, the nutrition peculiarities of risk groups children and under the conditions of environmental pollution, the issue of the constitution and its anomalies that cause a polygenic-genetical predisposition to a number of diseases (allergic, urinary, lymphatic diathesis), work organization of children’s medicoprophilactic institutions, a polyclinics, hospital, the issue of vaccine prevention and the function of a pediatrician.

Testing includes current and final module test, licensed integrated examination “KROK- 2” for speciality “Pediatrics”.

Department of Pediatrics and Medical Genetics – 98 Prospect Nezalezhnosti, tel. 54-26-82.

Chief of the department – Doctor of Medical Science, Professor Sokolnyk Snizhana Vasylivna.PEDIATRICS, CHILDREN INFECTIOUS DISEASES


5-th year of studies – 5 ECTS credits, 150 academic hours: 80 hours of practicals and 70 hours of students’ independent work.

6-th year of studies – 8,5 ECTS credits, 255 academic hours: 150 hours of practicals and 105 hours of students’ independent work.

The subject includes: the most prevalent somatic diseases in children, somatic pathology in babies, peculiarities of acute respiratory infections, pneumonias, kidney diseases and congenital heart diseases, non-rheumatic carditis and cardiomyopathies in infants, anomalies of the infant constitution as a condition preceding diseases, specific characteristics of somatic pathology progress in older children, including respiratory allergoses (especially bronchial asthma), pneumonias, rheumatism, acquired heart diseases, carditis, disorders of the alimentary canal and urinary system, clinical manifestations, diagnostics, treatment and prevention of the most prevalent children’s infections: measles, scarlet fever, red rash (rubella), chickenpox, whooping cough, diphtheria, meningococcoccal, ARVI, enteroviral, parotid infections, pseudotuberculosis and yersiniosis, acute intestinal infections, viral hepatitis, poliomyelitis etc. It also includes children’s allergology, cardiology, neonatology, hematology, metabolic diseases, hereditary and immunodeficiency diseases, endocrine diseases, a comprehensive study of such chapters of pediatrics as neonatology, cardiology, nephrology, gastroenterology, pulmonology, outpatient business (in the 6-th year of studies).

Testing includes current and final module test.

Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases – 207a, Ruska St., tel. 57-56-76.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Koloskova Olena Kostiantynivna.SYRGERY (4-th year of studies). SYRGERY (5-th and 6-th year of studies), PEDIATRIC SURGERY, ONCOLOGY.

4-th year of studies, 7-th and 8-th semesters, 4,5 ECTS credits, 135 academic hours: 80 hours of practicals and 55 hours of students’ independent work. Standard subject.

This course studies: etiology, pathogenesis, clinical presentations, modern diagnostic methods using laboratory, instrumental, radiological and endoscopic investigations, differential diagnostics, the principles of conservative and operative treatment of major surgical diseases; mastering practical skills of clinical examination of patients with surgical diseases, interpretation of clinical, biochemical, radiological, instrumental, endoscopic methods of examination, keeping medical records, participation in bandaging, surgical manipulations and surgical interventions.

Testing includes current and final module test, licensed integrated examination “KROK- 2” for speciality “Surgery”.
5-th year of studies, 7,5 ECTS credits, 225 academic hours: 130 hours of practicals and 95 hours of students’ independent work.

6-th year of studies, 10,0 ECTS credits, 300 academic hours: 150 hours of practicals and 150 hours of students’ independent work.

The subject includes: clinical variants of the progress of children’s diseases and injuries with the treatment by means of surgical methods (urgent abdominal, thoracic, cardiovascular surgery, etc.), familiarizing with atypical and sporadic forms of surgical diseases; complex study of syndromes and surgical diseases, using modern methods of diagnostics (USE, CT, MRT) and treatment, including such new areas of medicine, as cardiovascular, plastic and reconstructive surgery, microsurgical, endoscopic and slightly invasive technologies; intranatal and postnatal diagnostics and urgent surgical treatment of congenital malformations of heart diseases, aortic arch, esophagus, lungs, diaphragm; plastic operations with diaphragmal, umbilical hernias and abdominal wall hernias; reconstructive-restorative operations for malformations of the  esophageal-gastric canal; diagnostics and reconstructive-restorative surgery for hepatobiliary defects, branched and decompressive surgery in portal hypertension of a suprahepatic form.

In the 6-th year of studies – a comprehensive study of the etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostics, differential diagnostics, rendering medical care, treatment and prevention of surgical diseases.SURGERY TREATMENT OF TRAUMA

5th  year – 3,0 credits ECTS, 90 academic hours: 45 hours – practicals, 45 hours – individual students’ work.

Testing includes current and final module test.

Department of Surgery №1137 Holovna St., tel. 51-47-41.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Poliansky Ihor Yuliyovych.

Department of Surgery №2 – 2 Fastivska St., tel. 6-92-55.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Shkvarkovskyi Igor Volodymyrovich.

Department of Pediatric Surgery and Otolaryngology – 4 Bukovynska St., tel. 4-35-39.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Bodnar Oleg Borysovych.

Department of Oncology and Radiology – 242 Heroyiv Maydanu St., tel. 4-35-39.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Bodyaka Volodymyr Yuriyovych.

 

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

4-th, 5-th and 6-th years of studies, from 7-th to 12-th semesters, 11,5 ECTS credits, 345 academic hours: 180 hours of practicals and 165 hours of students’ independent work. Standard subject.

4-th year of studies – 3 ECTS credits, 90 academic hours: 50 hours of practicals and 40 hours of students’ independent work.

5-th year of studies – 4,5 ECTS credits, 120 academic hours: 70 hours of practicals and 50 hours of students’ independent work.

6-th year of studies – 4,5 ECTS credits, 135 academic hours: 60 hours of practicals and 75 hours of students’ independent work.

The subject includes: physiological and pathological processes related to conception, as well as changes occuring in the woman’s organism during pregnancy, childbirth and during the postpartum period, the study of methods of examination, treatment of deviations from the physiological course of these processes, concerning a woman giving a birth to a child; anatomical and physiological features of the female reproductive system, diseases of the female reproductive organs, methods of diagnostics, treatment, prevention, cyclic changes in the woman’s organism during different age periods; fertilization.

In the 6-th year of studies – a comprehensive study of physiological and pathological processes related to conception, pregnancy, childbirth and the postpartum period, methods of parturient woman’s care, prevention and treatment of pregnancy and childbirth complications, etiology, pathogenesis, clinical manifestation, diagnosis, treatment and prevention of diseases of the female reproductivesystem.
Testing - current and final module control, license integrated exam test "KROK-2" in "Obstetrics and Gynecology."
Department of Obstetrics and Gynecology – Golovna Str., 129, tel. 52-34-49.
Chief of Department – Doctor of Medical Science, Professor Yuzko Olexandr Mykhaylovych.
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology  Rivnenska Str., 8, tel. 7-67-04.
Chief of Department – Doctor of Medical Science, Professor Kravchenko Olena Viktorivna.

SOCIAL MEDICINE, PUBLIC HEALTH ORGANIZATION
3-rd, 4th – years of study, 6.0 ECTS credit, 180 academic hours: 90 classroom hours and 90 hours – students’ independent work. Standard discipline.
the course includes: principles of public health, and system of its protection, methods of statistical analysis of biomedical data, methods of identifying and evaluating indexes of population health in relation to various factors that influence it, a complex evaluation of health based on integral indices;
 public health systems operating in the modern world; principles of health care in Ukraine and its management; types of treatment and preventive care (outpatient polyclinic, hospital, ambulance);regulations stipulating the right for health care, legal, organizational, economic and social principles of health care; objectives, functions, structure, organization of work, functioning indices of medical institutions providing primary, secondary and tertiary medical care; organization of sanitary-epidemic service, health care organization for individual segments of the population (urban, rural, women, children, victims of the Chernobyl accident, the elderly); organization of medical expertise temporary and constant disability; Health Insurance; reforming of Public Health; World Health Organization, principal activities, leading programs; integration of national health care system to internationally accepted standards of medical care.
Testing - current and final module control, license integrated exam "KROK- 2" in "Hygiene".SOCIAL MEDICINE, ORGANIZATION AND ECONOMICS OF PUBLIC HEALTH
6th -year of study, 11-12th semesters, 3.0 ECTS credit, 90 academic hours: 40 classroom hours and 50 hours – students’ independent. Standard discipline.
the course includes: improvement of  knowledge in social medicine, statistical techniques and methods of population health study, organizational forms and methods of health care, including medical institutions, as well as those which provide medical care to women and children, sanitary-epidemiological institutions in reforming health care in Ukraine; acquiring the skills of working ability examination; economic techniques and methods of health care management; general economic laws and regulations of the health care system; specificity of medical services economics; problems of studying medical, social and economic efficiency of medical care, methods of analyzing economic activities of health care institutions, the mechanism health care services pricing, their compliance with daily practice.Testing - current and final module tests, licenced integrated exam  "KROK- 2" in "Hygiene".
Department of Social Medicine and Public Health Organization  Fedkovicha Str,16.
Chief of Department – Candidate of Medical Science, Assistant Professor, Navchuk Igor Vasylovich.


UROLOGY

4th –year of study, 7-8th semesters, 3 ECTS credits, 90 academic hours: 40 classroom hours and 50 hours – students’ independent work. Standard discipline.
The subject studies: congenital developmental anomalies of specific and nonspecific inflammatory diseases of the urinary and genital systems, their traumatic injuries, malignant and benign tumors, urolithiasis, chronic renal failure; diagnosis and treatment of reproductive pathology of couples, medical and social and epidemiological issues, clinical course and treatment of urologic diseases in the adult and children. Testing - current and final module control, license integrated exam "KROK- 2" in "Surgery".
Department of Urology and Neurosurgery – Fastivska Str., 2, tel. 6-92-55.
Chief of Department – Doctor of Medical Science, Professor, Fedoruk Olexandr Stepanovych.OTORHINOLARYNGOLOGY ( EAR, NOSE, THROAT DISEASES)
4th –year of study, 7-8th semesters, 3 ECTS credits, 90 academic hours: 40 classroom hours and 50 hours – students’ independent work. Standard discipline.
The subject includes: clinical anatomy, physiology and methods of examination of the upper respiratory tract; etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis and treatments of the ear, upper respiratory tract (nose, paranasal sinuses, pharynx, larynx) and surrounding areas; plastic surgery of the nose, face, pharynx, larynx and trachea; emergency care.Testing - current and final module tests, licenced integrated exam "KROK-2" in "Surgery".
Department of Pediatric Surgery and Otolaryngology – Bukovynska Str., 4, tel. 53-06-92.
Chief of Department – Doctor of Medical Science, Professor, Bodnar Borys Mykolayovych.
OPHTHALMOLOGY (EYE DISEASES)

4th –year of study, 7-8th semester, 3 ECTS credits, 90 academic hours: 40 classroom hours and 50 hours – students’ independent work. Standard discipline.
the subject includes: pathology of the optic analyzer and clinical approaches to treatment, microsurgery of the eye, laser surgery, electrophysiological and beam methods of examination of optic system, peculiarities of changes in the eye while common diseases of the body, vitamin deficiencies and congenital anomalies.
The student masters the skills of diagnosis and emergency treatment for injuries of eyes, sudden loss of vision, acute inflammatory processes of the connective membrane (conjunctiva), cornea, iris, clinical examination and rehabilitation of patients with pathology of the eye, infectious eye diseases.
Testing - current and final module control.
Department of Ophthalmology – Golovna Str., 137, tel. 51-47-41.
Chief of Department – Doctor of Medical Science, Professor, Penishkevych Yaroslav Ivanovych.


NEUROLOGY
4th-year of study, 7-8th semesters, 4.0 ECTS credit, 120 academic hours: 80 classroom hours and 40 hours – students’ independent work. Standard discipline.
The subject includes: fundamentals of morphology, physiology of the nervous system, topical diagnosis of lesions, methods of examination of patients with neurological diseases; semiotics of lesions of the central and peripheral nervous system; etiology, pathogenesis, clinical manifestations, current diagnostic methods, treatment and prevention of diseases of the central and peripheral nervous system.
Testing - current and final module tests.

Psychiatry and Narcology

The 4th year, 7th-8th semesters, 3,0 ECTS credits, 90 academic hours: 60 hours of practical work and 30 hours students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: the organization of psychiatric care, the methods of the psychiatric checkups, the symptoms of psychiatric diseases, the types of the course of psychiatric diseases, the types of bewilderment, the main psychopathic syndromes; etiology, pathogenesis, classification and the course of psychiatric diseases, the principles of the expert evaluation; alcoholism and alcoholic psychosis, drug addiction and addiction to inhalants, psychogenia, reactive psychosis, neurosis and neurosis-like conditions, psychiatric disorders and diseases under the influence of harmful factors, children’s and teenage psychiatric disorders and diseases, psychopathy, pathological development of character and personality accentuation, psychiatric emergency care, social aspects of psychiatry.

         Testing – current and final module tests.


MEDICAL PSYCHOLOGY

3rd year of studies, 5th semester, 3,0 credit of ECTS, 90 educational hours: 30 hours of practical class work and 60 hours of independent work of students. Standard discipline.

Conformities of psychic activity, psychic processes, emotionally-volitional sphere of personality, its individually-typologic peculiarities are studied. To ensure the students’ mastering of the system of abilities and skills to conduct psychodiagnostics of personality, determine the features of its cognitive sphere and age-old features with the aim to increase the efficiency of diagnostic-curative activity of a doctor, as well as solve the problems of interpersonal co-operation in the system "doctor-patient" " and professional staff.

To form the skills of organization of elucidative activity with the aim to spread  scientific medical knowledge; develop the abilities of effective leadership of a staff and realize the educative influence  on personality within the limits of professional communication.

Testing: current and concluding module test.

         Savenko S. M. Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical Psychology. – 2 Musorgsky Str., tel. 58-58-03.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Pashkovsky Valeriy Meletiyovych.

         

PHYSICAL REHABILITATION, SPORTS MEDICINE

         4th year of study, 7th-8th semesters, 3 ECTS credits, 90 academic hours: 40 hours of practical work and 50 hours – students’ independent work. Standard subject.

         The subject includes: therapeutic physical training mechanisms of therapeutic action of physical exercises, indications and contra-indications; clinical and physiological foundation of the purpose, means, types of therapeutic physical training, setting goals of therapeutic physical training; evaluation of the efficiency of the therapeutic physical training means in the complex treatment of the sick people with various pathology.

         Sports medicine studies the methods of investigation and evaluation of physical development, functional condition, physical working capacity of people, engaged in physical training and achieved success, methods of medical and educational observation and the methods of sanitation and hygienic control; the influence of physical exercises on the organism of athletes and sportsmen; injuries and illnesses as the result of irrational physical exercises and sport, breach of the life and exercises regimens; general basis of sports rehabilitation.

Testing – current and final module tests.

Department of Internal Medicine, Physical Rehabilitation, Sports Medicine and Physical Training – 230, Geroyiv Maydanu street, tel.: 4-44-00.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor, Tashchuk Victor Korniyovych.
MEDICAL LAW, MEDICAL LEGISLATION

The 4th year, 7th-8th semesters, 3,0 ECTS credits, 90 academic hours: 50 hours of practical work and 40 hours – students’ independent work. Standard subject.

         It includes: the problems of medical, biological, forensic medical nature, that appear in practical activities of the judicial and legislation authorities; organization of forensic medical examination, modern data on the possibilities of forensic medical examination about the types and causes of death and injuries; peculiarities of investigation of  biological origin evidence.

         Students acquire skills of the performing duties of a medical specialist in forensic medical examination during the investigation of the corpse at the spot of its detection, conduction of forensic medical examination of the victims, defendants and others; forensic medical examination of the corpse with the ascertainment of the causes of death, the description of different types of body injuries, determination of the mechanism and time of its causation, taking the evidences for the laboratory investigation, assembling appropriate forensic medical documentation and preparing “Certificate of Death”.

During the study of medical legislation, the students are taught about the legal skills, that the most frequently happen in their practical activities; students are acquainted with the peculiarities of problems of legal regulation, concerning health care establishments, medical and pharmaceutical workers, principles of the current legislation about the responsibilities of medical workers for professional and official violations, and also the information about the main laws, regulating the activities of  medical workers.

Testing – current and final module tests, licensed integrated exam – “KROK- 2” on specialty “Surgery”.

Department of Forensic Medicine and Medical Law – 2, Kyshynivska street, tel.: 52-74-05.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor, Bachynsky Victor Teodosovych.

         

         


ONCOLOGY and RADIATION MEDICINE

5th year, 9th -10th semesters, 4 ECTS credits, 120 academic hours: 60 hours of practical work and 60 hours – students’ independent work. Standard subject.

The subjects includes: organization of oncological service in Ukraine; clinical signs, diagnosing visual location of cancer; early diagnostics of malignant neoplasms, implementation of oncological diseases screening; complex methods of treatment of malignancies of various localizations; organization of symptomatic treatment of oncological patients; hospice structure; the problems of rehabilitation of radically treated oncological patients; deontology in oncology.


         The subject includes: usage of ionizing and non-ionizing radiation for the diagnosing human illnesses; the source and the receiver of the radiation during X-ray, radionuclide, ultrasound, magnetic resonance and thermographic methods of investigation; the problems of radial semiotics of pathological processes, the algorithms of the usage of special diagnosing methods are surveyed; radiation therapy: radiometry and dosimetry, the methods and techniques of malignant neoplasms’ radiation therapy, inflammatory, dystrophic and other processes.

Testing – current and final module tests.

Department of Oncology and Radiology – 242, Geroyiv Maydanu, tel.: 4-35-39.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Bodyaka Volodymyr Yuriyovych.
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

5th year, 9th-10th semesters, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 50 hours of  practicals and 40 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: clinical-biomechanical peculiarities of damages and diseases of the skeletal system; etiology, pathogenesis, clinical manifestations and treatment of congenital defects, diseases and traumatological injures; modern conceptions of multiple fractures and associated lesions, topical problems of sports traumatology; diagnosis and treatment of specific and nonspecific diseases, malignant and benign tumours of the skeletal system; basic principles of medical and social patients’ rehabilitation; prophylaxis of traumatological and orthopedic diseases; organizing structure of traumatological and orthopedic aid in Ukraine.

Testing – current and final module tests, licenced integrated  examination “KROK 2” on speciality “Surgery”.

Department of Traumatology and Orthopedics – Fastivska Street, 2, tel. 6-92-67.

Chief of the department – Doctor of Medical Science, Professor, Vasiuk Volodymyr Leonidovych.


INFECTIOUS DISEASES

5th 6-th year, 9th-12th semesters, 6,5 credits ECTS, 195 academic hours: 150 hours of  practicals and 45 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: clinical manifestation and diagnosis of infectious diseases widespread in Ukraine; early clinical symptoms of infectious diseases, pathognomonic ways of revealing them at the prehospital stage, particularity of clinical course, possible complications; special methods of microbiologic, virologic and serologic investigations: ultrasonic diagnosis, computer tomography, nuclear MRT etc.; differential diagnosis of infectious diseases; treatment of diseases given due to the prescriptions of modern medical agents, urgent aid in case of emergency; extremely dangerous infections, urgent prophylaxis. Foreign students study some extra subjects such as clinic diagnosis and treatment of regional infectious diseases – leishmaniasis, tripanosomosis, trematodosis and others.

Testing – current and final module tests, licenced integrated  examination “KROK 2” on speciality “Therapy”.


EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE

5th year, 9th-10th semesters, 3,0 credits ECTS, 90 academic hours: 40 hours of  practicals and 50 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: basic knowledge in epidemiologic process, appearing and spreading infectious diseases and working out the measures, directed to prevention and decrease of diseases among the population; theoretical, methodological and organizing fundamentals of disease prevention; developmental mechanism and manifestation of epidemiologic process, role of socio-economic and biologic factors in epidemiologic process, modern methods and measures of immune prophylaxis and disinfection used in health service practice; epidemiologic peculiarities of some epidemiologic diseases, preventive and antiepidemic measures held concerning these diseases; basic principles of epidemiologic care; methods of epidemiologic investigations and using them for studying of population case rate; estimation of risk factors; analytic methods in epidemiology.

 Testing – current and final module tests, licenced integrated  examination “KROK 2” on speciality “Epidemiology”.

Department of Infectious Diseases and Epidemiology – Holovna Street, 137, tel. 53-89-96.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor, Moskaliuk Vasyl Deoniziyovych.

 
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE THERAPY

5th year, 9th-10th semesters, 3 credits ECTS, 90 academic hours: 50 hours of practicals and 40 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: methods of patients’ anesthesia and defense from harmful factors influencing organism in preoperating, inoperating interference and early postoperating periods.

Issues are discussed concerning adequate patients’ preparation for the operation, providing them with proper anesthesia, prevention of possible complications  after surgery and anesthesia, correction of different dysfunctions of homeostasis; inhalant and intravenous narcosis with lungs artificial ventilation; compound anesthesia with several medications; conductive anesthesia; intensive therapy and resuscitation, used in different cases of vital dysfunctions requiring urgent aid – shock, coma, acute respiratory, cardio-vascular, renal, hepatic failure; methods of corrections of the following dysfunctions and normalization of metabolism and homeostasis: lungs artificial ventilation, active intravenous infusive therapy, artificial circulation, artificial kidney, oxygen therapy, hyperbaric oxygenation, membranous oxygenation, electro impulsive therapy etc.

Testing – current and final module tests, licenced integrated  examination “KROK 2” in emergency cases on specialty “Surgery”, and on specialties “Therapy”, “Pediatrics” , “Obstetrics and Gynecology”.

Department of Anesthesiology and Intensive Therapy  - Holovna Street, 137, tel. 51-47-42.

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Konovchuk Viktor Mykolayovych.GENERAL PRACTICE (FAMILY MEDICINE)

6th year, 11-12th semesters, 4,5 ECTS credits, 135 academic hours: 60 practicals and 75 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: the role of general practice and family doctor in providing medical aid; dispensary method of medical care; physical, reproductive , psychological health; clinical examination program, diagnostic, treatment, mass health examination  and rehabilitation of the patients with acute respiratory infections, acute bronchitis, arterial hypertension, kidney diseases, digestive system diseases in polyclinic; acute abdomen in therapeutic practice; emergency aid provision on prehospital stage in case of fainting, crises, destabilization of coronal circulation and respiratory insufficiency.

Testing – current and final module tests.

Department of Family Medicine – Pivdenno-Kiltseva Street 4, tel.54-73-13.      

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Sydorchuk Larisa Petrivna.


HYGIENE AND ECOLOGY

6th year; 11-12th semesters, 3.0 credits of ECTS, 90 academic hours: 40 hours of practicals and 50 hours of students’ independent work. Standard subject.

The subject includes: individual health, collective health, population health, public health and hospital hygiene; hygienic standards, recommendations, sanitary standards and rules, other legislative and technical  documents and practical measures directed at health care provision by minimizing the influence of negative factors on health and at wide use of positive factors in the “individual - environment” system.   

Department of Hygiene and Ecology – Fedkovicha Street,16

Chief of the Department – Doctor of Medical Science, Professor Vlasyk Leonid Ivanovych.


222 MEDICINE

Specialty 222 Medicine
Professional field 22 Health care
Higher education level Second (Master) level
Degree awarded Master
Educational qualification awarded Master of Medicine
Professional qualification Doctor of Medicine
Form of study Full-time
Term of study 6 years
Volume of educational program 360 ECTS credits
Academic right of graduates For further professional training a specialist should apply for post-graduate programs (Internship, Residency), that implement training according to the curricula for doctors in a specific field; or he/she can apply for the program to obtain PhD (Doctor of Philosophy).

In future specialists can apply for retraining courses and acquire another medical specialty and perform appropriate work in this field.

 

Employment of graduates

A specialist trained for work according to ДК 009-2010:

Section Q. Health care and giving social aid
Chapter 86.1.          activity of therapeutic institutions
Group 86.10 activity of therapeutic institutions
Class 86.21   general medical training
Class 86.90   other activity in health care

On completion of studies according to the Master’s curriculum on specialty “Medicine” a specialist is able to perform the following professional work:

 • intern (code КП – 3229);
 • trainee (code КП – 3221);
 • resident (code КП – ХХХ).

After training in Internship or Residency a specialist is awarded with the qualification of “Physician in a Certain Specialty”; according to the medical specialty obtained he/she is able to perform professional work indicated in ДК 003: 2010:

Chapter 2 Professionals

Subunit 22 Professionals in the field of science concerning life and medical sciences

Class 222 Professionals in the field of medicine (except nurses)
Subclass 2221 Professionals in the field of doctoring (except dentistry)
Group 2221.2 Physicians
Subclass 2225 Professionals in the field of medical prevention
2225.2 Doctors, specialists in the field of medical prevention
2229.2 Professional in the field of medicine (except nursing and obstetrics)

Professional names of work – according to the National Classification of Ukraine: Classification of Profession ДК 003:2010

Program Competences:

Integral competence is the ability to solve typical and complicated specialized tasks and practical problems in professional activity in the field of health care, or in the process of studying that envisages carrying out investigations and/or realization of innovations and is characterized with complexity and uncertainty of conditions and demands

General competences:

 1. Ability to abstract thinking, analysis and synthesis, ability to study and be taught currently.
 2. Ability to apply knowledge in practical situations.
 3. Knowledge and understanding of the subject sphere and understanding professional activity.
 4. Ability to adaptation and action in a new situation.
 5. Ability to draw a substantiated decision; to work in training detachment; skills of interpersonal cooperation
 6. Ability to communicate in a state language both orally and written form; ability to communicate in a foreign language
 7. Skills to use information and communication technologies
 8. Precision and persistence concerning the determined targets and taken duties
 9. Ability to act socially, be responsible and conscious
 10. Aspiration for maintaining environment

Special (professional, subject) competences:

 1. Skills of questioning and clinical examination of a patient
 2. Ability to determine the necessary list of the laboratory and instrumental investigations and estimation of their results
 3. Ability of making provisional and clinical diagnose of a disease
 4. Ability to define the necessary regime of work and rest when treating disease
 5. Ability to determine the character of the diet when treating diseases
 6. Ability to define principles and character of the diseases treatment
 7. Ability to diagnose urgent conditions
 8. Ability to determine the approach of providing emergency cover
 9. Skills of providing emergency cover
 10. Ability to carry out medical evacuation measures
 11. Skills of carrying out medical manipulations
 12. Ability to define the management of conducting physiological pregnancy, physiological labor and afterbirth period. Skills to consult in questions of planning family and choice of contraception method
 13. Ability to conduct sanitary-hygienic and prophylactic measures
 14. Ability to planning and conducting preventive and anti-epidemic measures concerning infectious diseases
 15. Ability to determine the policy of conducting persons who are within regular medical check-up
 16. Ability to carry out working capacity examination
 17. Ability to conduct medical records
 18. Ability to carry out epidemiological and medical-statistical investigations of the population health; processing of the state, social, economic and medical information
 19. Ability to estimate the influence of the environment, social-economic and biological determinants on the condition of health of a person, family, population
 20. Ability to conduct the analysis of activity of a doctor, subdivision, health care institution, carrying out measures concerning provision of medical aid quality and increase of the medical resources use efficacy
 21. Ability to carry out measures as to organization and integration of providing medical aid to the population and conducting marketing of the medical services.

 


 

 

 

 

 


ĉ
Деканат (Медичний факультет №3) (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
6 лист. 2021 р., 07:28
ĉ
Деканат (Медичний факультет №3) (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лист. 2021 р., 23:11