Інформація для вступників / Information for applicants

 Загальна практична інформація

А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому іноземних студентів

            Студенти, які виявляють бажання навчатись у БДМУ, отримують всю необхідну інформацію шляхом електронного листування, телефонних дзвінків та перемовин з офіційними представниками. Важливу роль в інформуванні майбутніх абітурієнтів про БДМУ відіграють буклети, які містять найважливішу інформацію про навчання в БДМУ, перебування в Україні та Чернівцях. Буклети поширюються за кордоном майбутнім абітурієнтам під час профорієнтаційних поїздок представників БДМУ, коли проводяться семінари, зустрічі з батьками майбутніх студентів та майбутніми абітурієнтами.

Реєстрацію іноземних громадян, які прибули в Україну з метою навчання у Буковинському державному медичному університеті, здійснює Управління Державної міграційної служби  (ДМС) України в Чернівецькій області.

 Б. Як потрапити до закладу

            Отримуючи візу у Посольстві чи Консульстві своєї країни, студент, підтримуючи зв'язок з відділом міжнародних зв’язків, помічником ректора по роботі з іноземними студентами або офіційним представником  по набору іноземних громадян, щонайменше за тиждень до свого приїзду повідомляє дату, час, рейс літака та аеропорт, в який  він прибуває в Україні. Частіше студент або група студентів спілкуються безпосередньо з офіційним представником БДМУ, який надає необхідну інформацію щодо прибуття. Університетом готується лист для зустрічі іноземних громадян з усіма необхідними даними про особу, номер запрошення на навчання. Цей документ офіційна особа з університету подає у відділ прикордонного контролю за годину до прибуття літака для підтвердження легального в’їзду іноземного громадянина  в Україну. В аеропорту «Бориспіль» (м. Київ) іноземних громадян, окрім нашого офіційного представника, зустрічає також офіційний представник від ДП «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України. Листи для зустрічі реєструються, подаються за годину до прибуття або надсилаються напередодні факсом у відповідні відділи аеропортів.

Процедура допуску до навчання (іноземні громадяни)

Прийом документів на навчання проводиться до 01 листопада (до 15 грудня 2020-2021 рр. за окремими розпорядженнями уряду) для навчання на основних факультетах; до 01 березня для навчання на підготовчому відділенні, мовних курсах.

В’їзд іноземних громадян в Україну з метою навчання можливий до 01 листопада поточного року, пізніше – за спеціальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Необхідні документи:

1. Копія свідоцтва про народження (перекладена на англійську та українську мову і завірена в консульських установах України за кордоном).

2. Копія свідоцтва про освіту (перекладена на англійську та українську мову і завірена в консульських установах України за кордоном).

3. Медичний сертифікат про стан здоров’я (перекладений на англійську та українську мову і завірений в консульських установах України за кордоном).

4. 10 фотографій 4х6.

Іноземні громадяни, які вступають на перший курс, проходять співбесіду з біології та хімії.

Іноземні громадяни можуть навчатись англійською та українською мовами.

Вартість навчання у 2022/2023 н.р. на спеціальність «Медицина» становить:

   - 2 900 USD в рік – навчання англійською мовою (для 1-го курсу);

   - 4100 USD в рік - навчання англійською мовою (для 2-6 курсів);

   - 3 300 USD в рік – навчання українською мовою.       


Показник середньої вартості проживання в м. Чернівці:

1.                  Вартість проживання однієї особи у кімнаті за один місяць - 1500,0 грн.

2.                  Триразове харчування  – (100,0 грн. в день на 30 днів)  - 3000,0 грн.

3.                  Матеріальні видатки (придбання книг, періодичної преси, засобів особистої гігієни, лікувально-профілактичних препаратів) - за один місяць - 200,0 грн.

4.                  Проїзд у транспорті (8,0 грн. в день на 30 днів)   - 300,0 грн.

Всього: 5000,0 грн.

Здоров’я і страхування

1. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування іноземних студентів здійснюється в державних та комунальних закладах охорони здоров'я м. Чернівці за власні кошти іноземця, у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками України. Страхову компанію в Україні студент вибирає на власний розсуд.

2. Студенти з особливими потребами

У Чернівецькій області допомогу людям з особливими потребами здійснюють:

·        Буковинський  міжрегіональний центр соціальної, трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів (вул. Південно-Кільцева, 8а. тел. ( 03722) 4-59-04, 4-24-03, тел./факс – 47371)

·        Комунальний центр соціальної та медичної допомоги непрацездатним громадянам «Турбота» (вул. Університетська, 18, тел./факс 52-48-86).

3. Страхування

Медичне страхування стосується iноземних студентiв. Воно проводиться згiдно з Постановою КМ України №322 вiд 25.04.2018 р. (зі змінами), в якій сказано:

32/4 Для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, іноземець або особа без громадянства подають дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки. 

 GENERAL USEFUL INFORMATION

A.     Formalities adopted in Ukraine concerning admission of foreign students

Students who want to study at Bukovinian State Medical University can get all the necessary information by e-mail, telephone calls, and talking with officials. Booklets containing the most important information concerning education at BSMU, staying in Chernivtsi and Ukraine, play a great role in informing the future applicants. Booklets are given to future applicants during professional trips of the University officials during seminars, meetings with parents and future students abroad.


Foreign citizens who came in Ukraine to study at BSMU are registered by Immigration office in Chernivtsi region.

 
B.     How to get to the University

Having received visa at the Embassy or Consulate of their countries, students should inform International Department, Rector’s Assistant for the work with foreign students or any other official, at least a week in advance about the date, time, flight and airport in Ukraine where they are arriving. More often a student, or group of students, communicates directly with a University official who gives them all the necessary information concerning the arrival. The University prepares a letter to meet foreign citizens with all the data about the person, invitation registration number. This document is issued by the University official to the Department of Border’s control an hour before the plane arrival to prove a legal entrance of a foreign citizen to Ukraine. Besides the University official, foreign citizens are met at Boryspil International Airport in Kiev by a representative of “Ukrainian State Centre of International Education”, the Ministry of Education of Ukraine. The letters are registered, submitted an hour before the arrival or sent the day before by fax into the corresponding departments of airports.

 

 THE PROCEDURE OF PERMIT TO EDUCATION (for Foreign Citizens)

The deadline to submit the documents for education at medical faculties is November 01 (in 2020-2021 till December 15), for preparatory faculty and language courses –  March 01 (15).

Foreign citizens are expected to enter the territory of Ukraine not later than November 01 of the current year, if later – by a special permission of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Necessary documents:

1.      Copy of Birth Certificate (translated into English and Ukrainian and certified at consular establishments of Ukraine and abroad).

2.      Copy of Certificate on Education (translated into English and Ukrainian and certified at consular establishments of Ukraine and abroad).

3.      Medical Health Certificate (translated into English and Ukrainian and certified at consular establishments of Ukraine and abroad).

4.      10 photos 4x6 cm.


Foreign citizens applying for the first year of education take an interview on Biology and Chemistry. Foreign citizens may study in English or Ukrainian medium.

Tuition fee in 2022/2023 academic year on specialty “Medicine” is:

-         $ 2 900 per year with English as the language of instruction (1-st year students);

-         $ 4 100 per year with English as the language of instruction (2-nd-6-th year students);

-         $ 3 300 per year with Ukrainian as the language of instruction.

Average monthly expenses for staying in Chernivtsi:

1.      Lodging for one person in a room – 1500 hryvnas.

2.      Three meals a day – (100 hryvnas per day for 30 days); total - 3000 hryvnas.

3.      Other expenses including buying books, periodicals, hygienic means, therapeutic-preventive medicines – 200 hryvnas.

4.      Public transport expenses (about 8 hryvnas a day) – 300 hryvnas per month.

Total sum: 5000 hryvnas (120 $).

 

HEALTH AND INSURANCE

1.      Medical Services.

Foreign students may get medical service at the state and municipal medical establishments of Chernivtsi at their own expenses including medical insurance from insurance companies of Ukraine. Students are free to choose any insurance company in Ukraine.

 
2.      Students with Special Needs.

In Chernivtsi region people with special needs are given aid in the following institutions:

·        Bukovinian Interregional Centre of Social, Labour, Occupational and Medical Rehabilitation of the Disabled (8a, Pivdenno-Kiltseva str., tel. (03722) 4-59-04, 4-24-03; tel/fax – (03722) 4-73-71);

·        Municipal Centre of Social and Medical Aid for the Disabled “Turbota” (18, Universytetska str., tel/fax (0372) 52-48-86).


3.      Insurance.

Foreign students must have medical insurance according to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 322 dated 25.04.2018 (with the changes), which reads:

32/4 “Foreign citizens and persons without citizenship, temporarily staying on the territory of Ukraine, are obliged to have insurance policy (certificate) taken from or issued by the Insurance Company of Ukraine, which guarantees payment of emergency medical aid during the whole period of Posvidka validity. The above mentioned insurance policy (certificate) can be taken from or issued by while preparing entrance documents or crossing the border of Ukraine.