ГоловнаМедичний факультет №3

Поштова адреса деканату, телефон:

Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002,

тел.: 55-82-96.

MEDICAL FACULTY No3

Address, telephone:

2, Teatralna square, Chernivtsi, 58002, Ukraine

tel: +38(0372) 55-82-96

e-mail: mf3@bsmu.edu.ua

        

            З 01 вересня 2011 року у Буковинському державному медичному університеті почав функціонувати медичний факультет №3, на якому здійснювалася підготовка іноземних громадян за спеціальностями “Лікувальна справа” та “Педіатрія”, а з 2016 року вступу тільки за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр, напрям "Медицина".

On September 01, 2011, Medical Faculty No 3 was opened at Bukovinian State Medical University, training foreign students on specialties “General Medicine” and “Pediatrics”, since 2016  - Master degree (Medicine).

 

Факультет створено наказом ректора університету професора Бойчука Тараса Миколайовича за №07-О від 11 серпня 2011 року з метою оптимізації навчального процесу в університеті, відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. №1074 “Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти”, на підставі Ліцензії АГ №508297, яка видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 08.04.2011 р., Постанови Вченої ради університету від 22.06.2011 р. (протокол №10) та дозволу Міністерства охорони здоров’я України (Лист МОЗ України від 18.07.2011 р., №08.01-47/1176).

The faculty is founded by the Rector’s Order No 07-O, dated August 11, 2011, with the aim to improve educational process at the University according to the Law of Ukraine “On Higher Education”, the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated September 05, 1996, No1074 “On Regulations Concerning State Higher Educational Establishments”, on the basis of the Licence AГ No 508297 issued by the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine on April 08, 2011, the Order of the University Scientific Council, dated June 22, 2011 (minutes No10), and the Permission of the Ministry of Public Health of Ukraine (the Letter of the Ministry dated July 18, 2011, No 08.01 – 47/1176).

 

Підготовка іноземних громадян у нашому закладі починає свою історію у 1996 році, коли за дозволом МОЗ України, наказом ректора медичного інституту за №19 від 17.07.1996 року, у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів, впровадженням контрактної форми навчання та навчанням іноземних громадян медичний факультет (спеціальність “Лікувальна справа”) був реорганізований у медичний факультет №1 та медичний факультет №2.

Training of foreign citizens at our University dates back to 1996, when by the Permission of the Ministry of Public Health of Ukraine, the Order of the Rector of the Institute at that time No 19, dated July 17, 1996, due to the increase of the students contingent, introduction of a contract form of education and studies of foreign citizens, the Institute Medical Faculty (specialty “General Medicine”) was reorganized into Medical Faculty No1 and Medical Faculty No2.

 

Очолювали медичні факультети завідувач кафедри анатомії людини професор В.І. Проняєв, завідувач кафедри патологічної фізіології В.Ф. Мислицький, а Наказом ректора №1 від 23.02.2001 року деканом медичного факультету №2 був призначений доцент кафедри факультетської терапії Глубоченко В.Г.

The Deans of the Faculties were: the Chief of the Department of Human Anatomy, Professor V.I. Proniayev, and the Chief of the Department of Pathophysiology, Professor V.F. Myslytsky. According to the Rector’s Order No1, dated on February 23, 2001 to September 01, 2011, Associate Professor of the Department of Therapy, V.G. Glubochenko was appointed the Dean of the Medical Faculty No2.

 

Заступниками декана по роботі з іноземними студентами у різні періоди його діяльності були: доцент Жуковський О.М., доцент Маслянко В.А., асистент Гаєвська М.В., доцент Брожик В.Л., доцент Калинюк В.І., доцент Ротар О.В.

Deputy Deans responsible for the work with foreign students in different times were: Associate Professor O.M. Zhukovsky, Associate Professor V.A. Maslianko, Assistant M.V.Gayevska, Associate Professor V.L. Brozhyk, Associate Professor V.I. Kalyniuk, and Associate Professor O.V. Rotar.

 

Деканом медичного факультету №3 призначено доцента (професор з 2018 року) Савку Івана Григоровича, заступниками – доцентів Ротаря Олександра Васильовича та Грицюк Мар’яну Іванівну. Із 2016/2017 навчального року заступниками декана є: доцент Петришен Олександр Іванович (1-2 курси); доцент Доголіч Олександра Ігорівна (3-4 курси); доцент Гарас Микола Нестерович (5-6 курси).

Since September 01, 2011, Associate Professor (Professor since 2018) I.H. Savka has been appointed the Dean of the Medical Faculty No3, Associate Professor O.V. Rotar and  Grytsiuk  Maryana Ivanivna – Deputy Dean of the Faculty. Since 2016/2017 educational year associate professor Petryshen Olexandr Ivanovych (1-2 year study); associate professor Doholich Olexandra Igorivna (3-4 year study); associate professor Garas Mykola Nesterovych (5-6 year study) have been appointed the Deputy Dean of the Faculty.

 

Освіту лікаря на медичному факультеті №3 здобувають представники багатьох зарубіжних країн. Станом на 01.09.2022 р. на факультеті навчається 1406 студентів. Географія представників зарубіжних країн надзвичайно різноманітна. Це і вихідці країн Європи, Америки, Ближнього Сходу, країн Азії, Африки та СНД. На даний час це представники більш ніж 30 держав різних куточків нашої Планети. Найбільша кількість іноземних студентів (більше 90 %) – це вихідці з далекої Індії.

Representatives of many countries study at the Faculty now. By the data of September 01, 2022, there are 1406 foreign students. Their geographical representation is diverse: European countries, American Continent, Oriental countries, Asia, Africa, former Soviet countries (about 30 countries all together). The citizens from India constitute the biggest community (more than 90 %).

 


Викладання дисциплін на факультеті для іноземних студентів із 2004 року здійснюється англійською мовою.

Since 2004 English has been chosen as the language of instruction.

 

Увесь колектив медичного факультету №3 разом із кафедрами університету постійно працює над удосконаленням якості підготовки спеціалістів згідно вимог чинного законодавства із врахуванням особливостей діяльності майбутніх лікарів у своїх країнах.

The whole staff of the Medical Faculty No 3 together with the Departments of the University are constantly working on the improvement of educational process and training specialists according to the requirements of the current legislation of Ukraine considering the peculiarities of future doctors in their own countries.

 

У розпорядженні іноземних студентів є університетська бібліотека із великими читальними залами і 9500 екземплярів методичної і навчальної літератури на англійській мові.

The University library with its big reading hall and 9500 copies of English methodical and educational literature are at the disposal of foreign students.

 

Для вирішення основних питань діяльності факультету створюється Вчена рада факультету, до складу якої за наказом ректора входять: декан та заступник декана, головний куратор факультету, завідувачі кафедр, професори, окремі доценти та викладачі з числа виборних представників трудових колективів кафедр. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менше 10% студенти, які навчаються на факультеті (згідно з наказом в.о. ректора університету №397-Адм від 30.09.2021). Керівництво Вченої ради факультету здійснює декан, який обраний Головою Вченої ради факультету, видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Секретарем Вченої ради медичного факультету №3 призначено доцента Шахову Ольгу Олександрівну (згідно з наказом в.о. ректора університету №398-Адм від 30.09.2021)..

The Faculty Scientific Council including representatives of five University Departments with the Dean at the head is envisaged to solve the main questions in the work of the Faculty (according to the acting rector’s order No398-Adm, dated on September 30, 2021). According to the University Regulations teachers and tutors constitute about 75% of the Faculty Scientific Council, and no less than 10% - the students of the Faculty No3(according to the acting rector’s order No397-Adm, dated on September 30, 2021 ).

 

До Вченої ради медичного факультету №3 відносяться 6 кафедр університету:

-         кафедра іноземних мов, завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Рак Олександр Михайлович.

-         кафедра  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Колоскова Олена Констянтинівна.

-         кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я, завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Навчук Ігор Васильович.

-         кафедра судової медицини та медичного правознавства, завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Бачинський Віктор Теодосович.

-         кафедра загальної хірургії, завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Польовий Віктор Павлович;

-       кафедра урології та нейрохірургії, завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Федорук Олександр Степанович.

 

The Scientific Council of the Medical Faculty No3 includes 6 University Departments:

-         Department of Foreign Languages, Chief – Candidate of Philological Science, Associate Professor, Olexandr Mykhaylovych Rak;

-         Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases, Chief – Doctor of Medical Science, Professor, Olena Kostiantynivna Koloskova;

-          Department of Social Medicine and Public Health Service Organization, Chief – Candidate of Medical Science, Associate Professor, Igor Vasylovich Navchuk;

-         Department of Forensic Medicine and Medical Law, Chief – Doctor of Medical Science, Professor, Viktor Theodosovych Bachynsky;

-         Department of General Surgery, Chief – Doctor of Medical Science, Professor, Viktor Pavlovych Poliovyi;

-        Department of  Urology and Neurosurgery, Chief – Doctor of Medical Science, Professor, Olexandr Stepanovych Fedoruk.

 

Іноземні студенти проживають у гуртожитках університету №2, 3, 4, 5, 6, 7 зі всіма сучасними зручностями.

Foreign students live in the University hostels No2, 3, 4, 5, 6, 7 which have the main modern conveniences.

 

Іноземні студенти приймають активну участь у культурному житті нашого краю. Своїми національними традиціями і мистецькими заходами вони збагачують і роблять яскравішим  культурне життя Буковини.

They take an active part in social and cultural life of the University. Their national holidays, traditions and cultural festivals make the cultural life of Bukovyna brighter and richer.

 

Разом зі Студентською радою, проректором з науково-педагогічної роботи та виховання Буковинського державного медичного університету доц. Зорій Н.І., директором палацу “Академічний” Головко В.Д., художнім керівником Головко В.М. чудово організовується дозвілля іноземних студентів.

Led by the University Students Council, Vice-Rector on Scientific-Pedagogical and Educational Work, Associate Professor, Nina Ivanivna Zoriy, Director of the Palace “Academichny”, Viktor Dmytrovych Golovko, Art Producer, Valentyna Mykolayivna Golovko, and their tutors, foreign students have the opportunity to organize their leisure time.

 

Вони також беруть участь у різноманітних спортивних заходах університету і міста. Щорічні змагання з крикету проводяться весною і збирають багато спортивних глядачів. Деякі зі спортивних заходів проводяться в університетському літньому таборі на березі річки Дністер у селі Репужинці, улюбленому місці відпочинку як вітчизняних так і іноземних студентів. Окрім того, іноземні студенти мають можливість публікувати їхні статті і університетській студентській газеті “Гіпократик”.

 They also take part in different sport events of the University and the town of Chernivtsi. Annual cricket matches are held in spring and attract a lot of sport fans. Some of the sport events are held in the University Summer Camp on the bank of the Dniester River, in the village of Repuzhyntsi, a favourite rest place both for Ukrainian and foreign students. Besides, foreign students have the opportunity to publish their articles in the University Students Newspaper “HIPPOCRATYC”.

 

Різноманітні культурні заходи і концерти проводяться найбільшими спільнотами іноземних студентів з Індії, Гани і Нігерії і є дуже популярними в університеті і за його межами. Студентів іноземців запрошують на різноманітні міські та обласні заходи.

Various cultural programs and festivals held by the biggest foreign communities from India, Ghana and Nigeria are very popular at the University and beyond its limits. The students are invited to different municipal and regional contests.   

 

 

Графік роботи деканату:

з 9.30 до 18.00, окрім вихідних.

Reception days:

daily 9.30 a.m.- 6.00 p.m. (except for holidays).

Reception days for students:

            Monday-Thursday 4.00 p.m.- 6.00 p.m.

Дата оновлення інформації: 01.09.2022 р.